Одбор за заштиту животне средине у Народној Скупштини Републике Србије

Одбор за заштиту животне средине (Одбор) представља стално радно тело Народне скупштине Републике Србије и чини га 17 чланова народних посланица и посланика, односно њихових заменика.

Основне надлежности одбора укључују: разматрање предлога закона и других аката поднетих Народној скупштини, сагледавање стања вођења политике од стране Владе, праћење извршавања закона и других општих аката од стране Владе и других државних органа и тела и разматрање других питања из надлежности Народне скупштине.

У оквиру свог делокруга, Одбор прати рад Владе и других органа и тела, чији рад надзире Народна скупштина, у складу са Уставом и законом. Одбор разматра и извештаје органа, организација и тела, који се на основу закона подносе Народној скупштини. Састав, делокруг и начин рада одбора уређују се одредбама чл. 46. до 67. Пословника Народне скупштине.

Одбор може да организује јавна слушања ради: прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога акта или другог питања које је у надлежности одбора,и праћења спровођења и примене закона, односно остваривања контролне функције Народне скупштине.

Одбор има председника/цу и заменика председника/це, као и секретара/ку Одбора који администрира његов рад.

 

Битни линкови за одбор

Састав Одбора 2017
Извештаји са седница