10. sednica Odbora

Deseta sednica Odbora održana je 12. 7. 2021 u Beogradu. Na dnevnom redu su bile izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode. Zelenu stolicu su predstavljali Tanja Petrović i Goran Sekulić. Predsedavajući je na početku predstavio goste iz Ministarstva životne sredine Aleksandra Dejanovića, državnog sekretara, Aleksandru Došlić, načelnicu Odeljenja za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu i Saru Pavkov posebnu savetnicu ministarke.

Predstavljanje izmena Zakona

Aleksandra Došlić je predstavila izmene Zakona članicama i članovima Odbora. Istakla je da je sadašnji Zakon usvojen 2009. godine i da je do sada pretrpeo tri izmene. Osnovi razlog za donošenje izmena i dopuna Zakona je izgradnja Mini hidroelektrana u zaaštićenim područjima. Samo mi koji pratimo znamo šta je sve uništeno postavljanjem reka u cevi.  Stoga je potrebno da se otklone određeni problemi i nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona, obaveza usklađivanja sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kao i usklađivanja sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Takođe, pojedine odredbe Zakona kojima je izvršeno usklađivanje sa propisima Evropske Unije, potrebno je precizirati i otkloniti nedostatke koji su uočeni u dosadašnjoj primeni tih odredaba Zakona. U tom smislu odredbe koje se odnose na postupak Ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu kao i odredbe o ekološkoj mreži su detaljnije razrađene i potpunije definisane, čime se jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske Unije, NATURA 2000, definiše u skladu sa zahtevima Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica. Još jedan od razloga za predloženim izmenama se odnosi na izgradnju malih hidroelektrana u zaštićenim područjima. Uvodi se načelo predostrožnosti. Uvođenje stručne osnove koju izrađuje Zavod a Ministarstvo donosi akt o uslovima zaštite prirode. Primena člana 10 će biti problematična ali to su direktive Evropske unije i njegovo uvođenje je jako važno zbog preovladavajućeg javnog interesa. Izmene člana 12. znači brisanje Zelenog fonda jer svi budžetski fondovi su sada pri Ministarstvu finansija. Članom 35. se zabranjuje izgradnja MHE u zaštićenim područjima. Uvodi se Savetb korisnika koji je do sada bio odrđeen za Nacionalne parkove a sada se to proširuje i na sva zaštićena područja. Izmene člana 108. će omogućiti da sredstva namenjena Zaštićenim područjima stignu i do jedinica lokalne samourave za razvijanje infrastrukture. Dozvoljena je rekonstrukcija većizgrađenih MHE u zaštićenim područjima a hidroeklektrane od državnog interesa, poput eventualne izgradnje Đerdapa 3, neće biti sporna i neće potpadati pod odredbe ovog Zakona.

Diskusija

U diskusiji je učestvovao Gojko Palalić koji je ispravio predstavnicu Ministarstva da je ovo peta izmena Zakona. Istakao je učešće u projektu Natura 2000 predstavlja važnu potvrdu da je Srbija na dobrom putu Evropskih integracija.

Čitav tok sednice možete pogledati OVDE

Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su i članovi i članice ili njihovi zamenici i zamnice: Samira Ćosović, Tomislav Janković, Marko Parezanović, Vesna Krišanov, Mina Kitanović, Gojko Palalić, Marija Todorović, Jelena Obradović, Dragana Radinović, Aleksandar Jugović, Žarko Bogatinović i Dragan Marković.