Analiza politika

Pred vama je Analiza politika jedinica lokalne samouprave o ublažavanju i prilagođavanju na klimatske promene koju su izradili Aleksandra Mladenović, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine i Luka Milovanović, Fondacija BFPE za odgovorno društvo.

Na šta se odnosi analiza?

Analiza se odnosi na politike jedinica lokalnih samouprava (JLS) u vezi klimatskih promena, za sledeće JLS: Pirot, Požega, Sombor, Sremska Mitrovica i Subotica. Analizu je sproveo projektni tim u okviru projekta: “Gradovi spremni za klimatske promene”, čiji je rukovodilac bio Centar modernih veština iz Beograda (CMV), a partneri: Fondacija BFPE za odgovorno društvo (BFPE), Aarhus centar Novi Sad i Ambasadori održivog razvoja i životne sredine.

Podaci su prikupljeni internet pretragom sajtova JLS, kao i drugih dostupnih izvora u periodu septembar-novembar 2023. godine. Za svaki od predmetnih gradova i opština koji su analizirani dati su zaključci koji se odnose na postojeće starteške dokumente i nedostajuća akta odnosno mere koje bi trebalo da budu usmerene na prilagođavanje lokalnih zajednica klimatskim promenama.

U dokumentu je takođe predstavljen i kratak presek ranjivosti Srbije na klimatske promene prema indeksu i indikatorima od 2001. do 2020. godine, a koje je razvio američki univerzitet Notr Dam. Ovaj indeks podrazumeva čitav niz pokazatelja, od koncentracije urbanog stanovništva i pripremljenosti na prirodne katastrofe do dostupnosti vode i poljoprivrednih kapaciteta.

O EKO-SISTEM programu

Projekat “Gradovi spremni za klimatske promene” se sprovodi u okviru programa EKO-SISTEM Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).