Dokumenta i materijali

preuzeto sa http://www.b92.net

preuzeto sa http://www.b92.net

 

 

Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srbije

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu Republike Srbije

Direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu

 

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Republike Srbije

Direktiva EU o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

 

Zakon o potrđivanju Arhuske konfencije Republike Srbije

Direktiva EU o pristupu javnosti informacijama iy oblasti životne sredine

Direktiva EU o učešu javnosti u odlučivanju o pitanjima koja se tiču životne sredine

 

Očuvanje divlje flore i faune

Logo-za-homepage

 

preuzeto sa http://otkacenaplaneta.wordpress.com/tag/biblioteka/

preuzeto sa http://otkacenaplaneta.wordpress.com/tag/biblioteka/

 

POSEBNI TOKOVI OTPADA – IZVEŠTAJ 2012 – Agencija za zaštitu životne sredine

NADLEŽNOST I KAPACITETI LOKALNE SAMOUPRAVE I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRIMENU EVROPSKIH STANDARDA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

RADNA GRUPA ŽIVOTNA SREDINA – ANALIZE I PREPORUKE

UPRAVLJANJE OPASNIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI

UPUTSTVO ZA PRIMENU PRAVILNIKA O IZVEŠTAVANJU O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADOM

 

BAZA PODATAKA EKOLOŠKIH UDRUŽENJA, POKRETA, DRUŠTAVA, NAUČNIH STRUČNIH I DRUGIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI  V  IZDANJE (izvor: EKOLOŠKI POKRET ODŽAKA, www.epodzaci.org)

ANALIZA LOKALNIH PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM

ISTRAŽIVANJE LOKALNIH SAMOUPRAVA O PROCESU DONOŠENJA I PRIMENE ODLUKA O UPRAVLJANJU OTPADOM

REFORMA LOKALNE POLITIKE ZZS U SRBIJI

Re-ENERGIJA – ODRŽIVO ENERGETSKO UPRAVLJANJE NA LOKALNOM NIVOU

 

ODRŽIVO UPRAVLJANJE E-OTPADOM U SRBIJI

OCD I POLITIKA ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI

PREPORUKE NACIONALNOG KONVENTA O EU – ŽIVOTNA SREDINA

VODIČ KROZ EU POLITIKE – ŽIVOTNA SREDINA

VODIČ KROZ EU POLITIKE – ENERGETIKA

NIP – USVAJANJE PRAVNIH TEKOVINA

MONTENEGRO NEGOTIATING FRAMEVORK

PRIRUČNIK ZA ME��UO����TINSKU SARADNJU U UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM (Stalna konferencija gradova i opština)