Interno osnaživanje

Mreža organizacija Zelena stolica organizovala je za svoje članice prvi u nizu treninga na teme pisanje projekata i rad sa institucijama. Teme seminara su izabrale same članice glasanjem prepoznajući ih kao važne teme za osnaživanje i razvoj njihovih unutrašnjih kapaciteta. Šesnaest učesnika i učesnica je imalo priliku da od naših predavačica čuju korisne savete u vezi sa ove dve važne teme. Seminar je organizovan u Beogradu u okviru EKO-SISTEM programa podrške.

Pisanje projekata

Pisanje projekata je veština koje se stiče iskustvom ali i znanjem i potrebno je stalno da se usavršava zbog novih zahteva donatorskih organizacija. Zato su nam saveti koje je pred učesnike i učesnice iznela Milica Škiljević bili dragoceni. Ona je više puta napomenula koliko je važno da se detaljno pročita uputstvo/vodič koji svaki donator prilikom svakog konkursa objavljuje. U njemu se nalaze mnogi odgovori koji su nam neophodni da bismo napisali projekat koji će biti dobro ocenjen. Nakon toga je kroz prvu kolonu matrice logičkog okvira objasnila važnost dobrog definisanja specifičnih ciljeva, rezultata i aktivnosti. Pozvala je sve da kada krenu da pišu projekat krenu od opšteg cilja, pa zatim definišu specifične ciljeve (ne više od tri). Potom da definišu rezultate (koji mogu biti kvatitativni i kvalitativni) koji doprinose ostvarenju specifičnih ciljeva. Tek na kraju treba odrediti aktivnosti koje nas vode do rezultata. Najčešće se dešava da organizacije krenu od određivanja aktivnosti i onda kasnije uklapaju ciljeve što nije dobro. Svaka iskusna osoba koja čita i ovcenjuje priohjekte to i primeti. Kroz radionicu su učesnici i učesnice imali priliku da unaprede ciljeve koji su im kao vežba dati, kao i rezultate i aktivnosti.

Rad sa institucijama

Zorana Smiljanić, bivša članica opštinskog veća, govorila je o radu sa institucijama. Ovo je za sve organizacije važna tema jer je poznato da mnogi projekti upravo kao ključnu promenu vide donošenje neke odluke. Kroz proces kampanja javnog zagovaranja organizacije rade na institucionalnim promenama. Ona je podelila važne savete o kulturi rada u institucijama. Važan savet koji je dala je da svaki funkcioner/funkcionerka ima svoju agendu i da je naš zadatak da na sastanku oni dožive da se upravo naše agende poklapaju. Takođe je govorila da moramo naći i osobe koje su autoritet za one kojima se obraćamo. Govorila je mnogo o sastancima jer se dešava da i kada dođu do sastanka predstavnici i predstavnice organizacije ne završe posao zbog kog je sastanak zakazan.

Ovo je prvi seminar u nizu koji za mrežu Zelena stolica organizuje Centar modernih veština. Kroz seriju seminara pokušaćemo da pomognemo članicama da budu profesionalnije, bolje i efikasnije u svom radu.

EKO – SISTEM program

EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Nastao je u želji Mladih istraživača Srbije (MIS) da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da organizacijama civilnog društva daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: “Podrška reformama u zaštiti životne sredine” koji sprovode MIS uz podršku Švedske. Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine. Zelena stolica je jedna od dvanaest mreža korisnica ovog programa.