Javno slušanje “NATURA 2000 u Srbiji 2013.”

Peto po redu Javno slušanje je održano u ponedeljak, 02. decembra 2013., u Maloj sali Doma Narodne skupštine. Ovoga puta inicijator su bili Mladi istraživači Srbije, a tema je bila “NATURA 2000 u Srbiji 2013.”.  Na samom početku, Milica Vojić Marković, predsednica Odbora za zaštitu životne sredine, je postavila pitanje koje se odnosi na to dokle se stiglo sa mrežom “NATURA 2000” i istakla da moramo biti svesni važnosti ovog projekta s obzirom na nestajanje određenih biljnih i životinjskih vrsta.

Jelena Dučić iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, je predstavila  ekološku mrežu Evropske unije NATURA 2000 koja obuhvata područja vezana za očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i ekoloških oblasti. Navela je da ovaj program čini osnovu zaštite prirode u EU i proizlazi iz Direktive o zaštiti prirodnih staništa, divlje flore i faune i Direktive o zaštiti ptica.

Dragana Milovanović, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, je istakla značaj plana za upravljanje vodama za sliv reke Dunav pre svega, ali i reke Save, za mrežu NATURA 2000.

Goran Sekulić, Zavod za zaštitu prirode Srbije, je kao najvažnije izdvojio to koliko se mora pažljivo pripremati lista vrsta i staništa prisutnih u Srbiji, jer će ona nakon sastavljanja proći kroz proces verifikacije od strane Evropske komisije. Kako bi se taj zadatak što bolje obavio, neophodno je prema njegovim rečima, da se uključe i relevantne insitucije kao i civilno društvo.  Istaknuto je takođe, da je preciznost u iznošenju podataka vrlo važna, jer su novčane kazne za netačnost visoke (naveden je primer Austrije). I iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode se moglo čuti koliko je važan monitoring pri sastavljanju liste, kao i to koliko je važno podizanje javne svesti o ovoj mreži, informisanju, itd.

Nakon izlaganja, usledio je niz pitanja, kako od predstavnika civilnog društva, tako i od stručnjaka sa fakulteta i iz drugih insitucija. Neka od pitanja su se ticala načina na koji mogu da se uključe nevladine organizacije, zatim, na koji način se Ekološka mreža Srbije i NATURA 2000 preklapaju, da li možda postoji saradnja između Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog obrazovanja s obzirom na mišljenje nekih stručnjaka da bi trebala da postoji.

Među odgovorima se moglo čuti da NVO treba da sakupljaju podatke o vrstama i staništima paralelno sa zvaničnim državnim insitucijama i svojim transparetnim radom doprinesu što kavalitetnijem uspostavljanju mreže. Iz Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine smo čuli da za sada nema nikakve saradnje između dva ministarstva, kao i to da se radi na ponovnom uspostavljanju radne grupe i saveta ѕa pomenutu mrežu. Što se tiče preklapanja mreža, ekološka mreža u Srbiji je “šira” od ekološke mreže u EU, a ona će se vremenom, kako se podaci sakupljaju postepeno sužavati dok se ne poklopi sa mrežom “NATURA 2000”.

Na kraju je zaključeno ko je nadležan i ko treba da koordinira mrežom “NATURA 2000”, ali i koliko je važno što brže i što efikasnije raditi na uspostavljanju ove mreže, jer se postavlja pitanje šta će biti sa prirodom do 2020. god. za kada su prognoze da će se ona uspostaviti.