Климатске промене и родна равноправност – инфографика

Уједињене нације  су као 5. циљ од 17 циљева одрживог развоја (The Sustainable Development Goals – SDGs) који се спроводи кроз Агенду за одрживи развој до 2030. (Агенда 2030) дефинисале родну равноправност. У складу са тим смо припремили инфографику која појашњава родни аспект борбе против климатских промена која је дефинисана као 13. циљ.

Ови специфични циљеви агенде 2030. подразумевају оснаживање прилагодљивости и адаптивних капацитета на ризике повезане са климатским условима; интегрисање мера у вези са климатским променама у националне политике, стратегије и планирање; унапређење образовања, подизање нивоа свести, као и људских и институционалних капацитета у вези са ублажавањем и смањивањем утицаја климатских промена, односно са прилагођавањем и раним упозоравањем на климатске промене.