Milano, primer dobre prakse upravljanja otpadom

Krajem novembra GIZ projekat IMPAKT – Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u Srbiji organizovao je studijsko putovanje grupe predstavnika relevantnih aktera koji se u Srbiji bave upravljanjem otpadom. Grupu su činili predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Privredne komore Srbije, kao i predstavnici komunalnih preduzeća iz četiri grada/opštine (Beograd, Novi Sad, Kruševac, Subotica) sa kojima GIZ IMPAKT ima saradnju.

Studijsko putovanje imalo je za cilj upoznavanja relevantnih aktera iz Srbije o principima upravljanja komunalnim otpadom u gradu Milanu, kao jednom od najboljih primera dobre prakse u Evropi, sa posebnim akcentom na prikupljanje biorazgradivog otpada i kompostiranja. Poseta je organizovana u saradnji sa milanskom kompanijom za zaštitu životne sredine AMSA  (Azienda Milanese Servizi Ambientali) koja je javno preduzeće za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom. Prvog radnog dana organizovana je tehnička tura o odvojenom sakupljanju otpada i obilazak transfer stanice, a nakon toga i razgovor sa predstavnicima kompanije u cilju upoznavanja sa načinom pružanja usluge sakupljanja otpada u gradu Milanu.

Kako je organizovano sakupljanje i odnošenje?

Kompanija AMSA zadužena je za sakupljanje i odnošenje otpada u gradu Milanu i 12 opština u provinciji i pokriva oko 1.600.000 stanovnika, od toga u samom gradu oko 800.000. U Milanu je deponovanje otpada ukinuto 1997. godine, a sam grad danas je podeljen na četiri departmana (punkta za otpad) sa četiri reciklažna dvorišta. Sav otpad koji se ne reciklira koristi se za inseneraciju od koje se dobijaju toplotna i električna energija. Tokom 2014. godine sakupljeno je 770.000 t otpada. Kompanija poseduje ukupno 1.400 vozila od čega 30% koristi gas.

Sakupljanje komunalnog otpada u Milanu se vrši po principu „na kućnom pragu“ (od vrata do vrata). Prednosti ovakvog sakupljanja otpada su bolja separacija otpada i bolji kvalitet otpada. Iako možda na prvi pogled čudno, pozitivni efekti higijene pri ovakvom načina odnošenja otpada su vidljivi jer otpad ne stoji na ulici. Na fotografiji ispod, prikazana je ulica u reziedcijalnom delu Milana u danu kada se odnosi otpad. Ovakav prizor se može videti samo par sati dok se otpad ne odnese.

IMG_5741

Ovako odvojen otpad je prednost za opštinu jer se „čistiji“ prosleđuje dalje što omogućava novu valorizaciju i novi proizvod. Kvalitet ovako sakupljenog otpada za inseneraciju je 10-11.000 J, a nekada nema potrebe za prethodnim tretmanom pre iste jer je već dobrog kvaliteta.
Otpad se sakuplja u pet odvojenih frakcija komunalnog otpada u vidno (bojom) obeležene kante:
• bele kante: papir
• zelene kante: staklo
• braon kante: hrana i biorazgradivi otpad
• žute kese: PET i metal
• neutralne providne kese: mešani otpad

IMG_3951

Za sve moguće nedoumice u vezi sa vrstom otpada i odlaganjem u odgovarajuće posude, građani na posebnoj stranici u okviru sajta kompanije AMSA mogu pronaći detaljna pojašnjenja gde se koja vrsta odlaže.

Za ostale frakcije kućnog otpada kao npr. kabasti otpad postoji posebna služba koja otpad odnosi gratis i dolazi po pozivu. Opasan kućni otpad odlaže se: baterije u prodavnicama u za to predviđene kutije; lekovi u kante koje se nalaze pri svakoj apoteci (apoteka plaća taksu za odnošenje ovog otpada i ima obavezu da obezbedi specifičnu kantu iz koje nije moguće izvaditi otpad, dok komunalno preduzeće odnosi otpad).

Sakupljanje se vrši dva puta nedeljno, i to tako što građani veče pre odnošenja iznose kante/kese ispred zgrade. Na ulici ne postoje kate/kontejneri za odlaganje otpada. Npr. u delu Milana koji je grupa posetila tokom studijskog putovanja papir i staklo se iznose jednom nedeljno – utorkom, dok se vlažan/biorazgradiv otpad odnosti dva puta nedeljno, a u međuvremenu je smešten u internom odlagalištu koji svaka zgrada ima bilo u dvorištu ili u samoj zgradi. Sve kese u koje se odlaže biorazgradivi otpad pripremljen za kompostiranje su takođe biorazgradive, a u skladu sa relevantnim EU zahtevima. Dodatna pogodnost korišćenja kesa je što se kante ne prljaju, a stanari (određeno lice) je zaduženo za pranje istih, a ne kompanija. U sastavu biotopada koji građani odvajaju nešto manje od 4% nije biorazgradivo, odnosno pogodno za kompostiranje.

IMG_3956

 

Iznošenje i odnošenje otpada obavlja se određenim danima od 7-9 časova, s tim da je u celom Milanu (uključujući i periferiju) sav otpad sakupljen do 11:30 časaova. Osim vozila za pojedinačne frakcije, postoje i vozila sa odvojenim pregradama za simultano sakupljnje po dve frakcije.

IMG_5767

Za upravaljanje ovakvim vozilima (i prevoz i sakupljanje/ubacivanje otpada) uglavnom je potrebna po jedna osoba, dok su za veća vozila, uglavnom su angažovane po dve. Vozila za sakupljanje i odnošenje uglavnom rade 6,5 sati dnevno. Veliki gradovi imaju uglavnom za svaku frakciju otpada poseban kamion/vozilo za sakupljanje/odnošenje otpada, dok u manjim gradovima/opštinama isti kamion se koristi u različitim zonama za različite frakcije otada. U Milanu oko 30% voznog parka koji se koristi u svrhe odnošenja otpada koristi (metan) gas koji se proizvodi od sakupljenog biorazgradivog otpada.

IMG_5751

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta sakupljenog otpada se vrši na licu mesta (providne kese), a angažovano je i 25 inspektora za kontrolu kvaliteta otpada, te ukoliko naiđu na nepravilnosti – neodgovarajuće vreme iznošenja ili je otpad u odvojen na neodgovarajući način kažnjava se skupština stanara (za neadekvatnu podelu otpada minimalna kazna je 50Eur, a maksimalna 400Eur ukoliko je otpad bačen neseparisan). Ovakakv način rada podržava 90% građana, a ideja nije da se deluje represivno.

Sve kese u kojima se odlaže otpad su providne što omogućava vizuelnu inspekciju pri sakupljanju. Ukoliko otpad nije adekvatno odvojen, piše se kazna kućnom savetu. Svaka zgrada u okviru kućnog saveta ima osobu koja je zadužena za održavanje higijene zgrade koja je u isto vreme zadužena za upravaljanje otpadom i koja je za to plaćena od skupštine stanara. Kese za posebne frakcije otpada kupuje skupština stanara koja ih kasnije distribuira stanarima, dok kante za odvojene frakcije obezbeđuje kompanija AMSA, a kupuju se od takse koju građani plaćanju za odnošenje otpada.

U samom Milanu se više od 50% komunalnog otpada razdvoji. Dalja provera sakupljenog otpada se radi odvojeno (100km od grada) i deo je AMSA, gde se vrši čišćenje pre finalnog slanja u asocijacije za preradu posebnih tokova otpada – Nacionalni konzorcijum ambalažera u čiji sastav ulaze asocijacije za posebne vrste (staklo/papir/PET….). Prosečno se sakupi oko 95kg organskog otpada po osobi/gpd i to je samo od food waste (oko 25% je iz komercijalnog sektora, dok je 75% iz domaćinsava). Nekompostnog materijala u kesama ima manje od 4%.

Kako je sve počelo?

U 2011. godini separacija otpada je bila samo 35%, dok se 2012. krenulo sa sakupljanjem vlažne frakcije i bilo je potrebno dve godine da se pokrije ceo grad. Na početku uvođenja sakupljanja vlažne frakcije kompanija je podelila besplatno braon kante za zgrade od 120l i male za kuće od 35l. Dodatno, stanovnici zgrada dobili su kante za kuhinje od 10l, i po 25 biorazgradivih kesa koje su jednokratno dostavljne, a nakon toga građani sami kupuju nove kese koje moraju imati karakteristike (žigove) da su pogodne za kompostiranje.
IMG_3954
Dva meseca pre početka sakupljanja vlažne frakcijedostavljeni su informativni lifleti svakom domaćinstvu. Komunikacija sa građanima: info o prikupljanju vlažne frakcije bile su organizovane kroz informativne postere, brošure, nalepnice na kantama, napravljena je aplikacija za mobilni, a postavljena je i web stranica i otvoren call centar, dodatno sprovedene su i obuke za decu u školama, kao i deljeni vodiči za pravilno odlaganje otpada.

Cena

Prosečna godišnja cena sakupljanja i odnošenja otpada u Milanu je oko 100-120 Eur po stanovniku, s tim da se obračunava po principu kombinacije površine stana i broja članova domaćinstva (prosečno oko 55Eur/god po članu). Opština domaćinstvima izdaje jednu fakturu (u junu za narednih 12 meseci) za godišnji iznos usluge, ali je plaćanje kvartalno.

 

Valentina Đureta