Natura 2000 donosi koristi za ekonomiju i društvo

Sigurno ste i vi iskusili onaj poznati jezički problem koji se javlja kada koristite neki termin dugo i često na engleskom i čini vam se da je to najrazumljivija stvar na svetu. A onda ga prevedete na srpski, počnete da izgovarate i osećate da tu nešto ne štima. Usluge ekosistema!!! Kada vam neko kaže “ecosystem services” to je tako logično i jasno. A kad vam kaže usluge ekosistema onda se (dok klimate potvrdno glavom) pitate: usluge koga, čega?!
Iza pomalo rogobatnog naziva krije se tako jednostavna stvar. Šuma je ekosistem. Koje nam to usluge ona pruža? Drvna masa, koju dobijamo sečom šuma, koristi se za ogrev ali i kao osnova za dalju proizvodnju. Šume su veoma značajne za lokalnu klimu jer utiču na vlažnost vazduha, temperaturu i vetrove. U šumama se mogu naći brojne jestive pečurke kao i šumsko voće. Kontrolisan lov životinja koje žive u šumama može da donese dosta koristi lokalnom stanovništvu. Osim toga, šume imaju ulogu u zaštiti okolnih naselja od olujnih vetrova, smanjuju površinsku eroziju, smanjuju količinu zagađujućih materija u vazduhu što ima povoljan uticaj na zdravlje ljudi.
Bara je ekosistem. Bare se nazivaju “bubrezi planete” jer veoma efikasno prečišćavaju vodu. One su takođe rezervoari podzemnih voda a i sakupljaju vodu tokom kišnih perioda. Bogate su ribom, značajne su u odbrani od poplava i u sprečavanju širenja invazivnih stranih vrsta. Voda i zanimljive biljne i životinjske vrste su privlačni turistima tako da su bare pogodne za razvoj turizama i rekreacije.
Ekosistemi, poput tresetišta i starih šuma, su skladišta ugljenika koji je apsorbovan godinama. Uništavanje ovih ekosistema doprinosi oslobađanju ugljenika u atmosferu i negativno utiče na klimatske promene.

U hrastovim šumama Obedske bare (buduće NATURA 2000 područje) lokalno stanovništvo uzgaja svinje. Svinje se hrane žirom i drugim šumskim proizvodima.

U hrastovim šumama Obedske bare (buduće NATURA 2000 područje) lokalno stanovništvo uzgaja svinje. Svinje se hrane žirom i drugim šumskim proizvodima.

I reka je ekosistem. I pašnjacinjaci su ekositemi. Postoji veliki broj različitih ekosistema i nabrajanje njihovih usluga je preopširno za jedan blog. Nećemo vas zatrpavati informacijama ali verujemo da ćete uskoro početi da razmišljate o ekosistemima….odakle dolaze namirnice, na primer, za vašu salatu (biljke, ulja, so…) i koji su vam to ekosistemi pružili uslugu?

NATURA 2000 je mreža zaštićenih područja i kao takva ona je jedan ogroman skup ekosistema. Koristi koje imamo od NATURA 2000 su od velikog značaja za ekonomiju i društvo evropskih zemalja. U procesu procene socio ekonomskih vrednosti i koristi od područja NATURA 2000 veoma je bitno uključiti javnost: poljoprivrednike, vlasnike zemljišta, udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine, lovačka i ribolovačka udruženja, turističke asocijacije, mlade itd. Proces uključivanja javnosti treba planirati i stručno voditi. Jer, ono što je socio ekonomska korist za jednu grupu za drugu grupu može predstavljati trošak! Stoga, treba saslušati i razmotriti mišljenje svih strana. Evropska komisija je pokrenula niz projekata koji imaju za cilj procenu koristi od mreže NATURA 2000 i radi se intezivno na promociji ovih koristi.

Prema istraživanjima 50 - 70 000 vrsta biljaka se koristi u tradicionalnoj ili savremenoj medicini

Prema istraživanjima 50 – 70 000 vrsta biljaka se koristi u tradicionalnoj ili savremenoj medicini

Evo nekoliko primera:
– Trogodišnji projekat, pokrenut 2011. godine, koji će realizovati stručnjaci Univerziteta u Sareju (Surrey), ima za cilj da objasni i dokaže kako pevanje ptica utiče na ljudsku kreativnost i blagostanje. Studija koja će biti sprovedena u okviru projekta, ispitaće kakav psihološki uticaj ima pesma ptica, uključujući i ptice područja NATURA 2000, na ljude. Ovo istraživanje nastavak je prethodnih koja su jasno pokazala da prirodno okruženje ima pozitivne uticaje na psihu ljudi.
Holandski institut za životnu sredinu je sproveo procenu koristi koje NATURA 2000 ima za Holandiju. Istraživanje je obuhvatilo sva područja NATURA 2000 u ovoj zemlji. Prvo su određene prosečne vrednosti EUR/ hektar/ godina za različite koristi koje NATURA 2000 područja obezbeđuju, na osnovu postojećih informacija iz literature. Nakon toga proširena je lista koristi, prikupljeni detalji sa samih područja, urađena analiza. Rezultati: koristi koje donosi ekološka mreža NATURA 2000 u Holandiji su procenjene na 4000 EUR/ hektar/ godina. Rekreacija, turizam, kao i druge usluge ekosistema su važni delovi ovih koristi. Tokom analize urađena je i prioritizacija koristi, tako da je pokazano da usluge snabdevanja nisu toliko bitne za Holandiju!
– Vlasnici zemljišta u Letoniji su iskoristili potencijal NATURA 2000 područja i promovisali ga. Shvativši da postoji potencijal na području, zemljovlasnici u Letoniji su se samoorganizovali i revitalizovali bare i močvare, na kojima je potom urađena reintrodukcija vodozemaca karakterističnih za taj kraj. Zemljovlasnici su, potom, organizovali turističko rekreativnu ponudu i promovisali je.

Nadamo se da smo do sada uspeli da vam približimo koncept ekološke mreže NATURA 2000. Naš sledeći tekst će biti o NATURA 2000 u Srbiji.