Održana 12. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

12. sednica Odbora za zaštitu životne sredine održana je 01.06.2018. godine sa ciljem predstavljanja tromesečnog izveštaja za februar-april 2018. godine o radu Ministarstva zaštite životne sredine. Izveštaj je predstavio državni sekretar Ivan Karić, a pored njega secnici je prisustvovao i državni sekretar Bratislav Blažić i nekolicina funkcionera i stručnjaka iz ministarstva.

Državni sekretar je naveo najznačajnije aktivnosti Ministarstva u svakom sektoru. Posebno je istakao da Ministarstvo priprema pregovaračku poziciju i Poglavlje 27, da će prvi nacrt pregovaračke pozicije otići u Brisel početkom juna, očekivano je da to bude 04. juna, na neformalne konsultacije, a da će, pre usvajanja, o njoj biti diskutovano na nadležnim odborima.Između ostalog, državni sekretar je naveo da Ministarstvo priprema aktivnosti okoobeležavanja 5. juna – Svetskog dana životne sredine.

Od predloga i nacrta zakona na kojima je Ministarstvo radilo u proteklom periodu, posebno su istaknuti Predlog zakon o potvrđivanju Nagoja protokola, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, kao i Nacrt zakona o klimatskim promenama, o kom su održane javne rasprave u 6 gradova.

U Sektoru za upravljanje životnom sredinom, najznačajnija aktivnost je, u saradnji sa Centrom za čistiju proizvodnju TMF-a, izrada projekta implementacije i Direktive o indstrijskim emisijama u Srbiji, koji se radi uz pomoć Ambasade Švedske i Švedske razvojne agencije.

Navedeno je da je veoma dobra i značajna saradnja i koordinacija sa drugim sektorima, posebno istakavši saradnju sa Sektorom za vanredne situacije.

Održan je niz međunarodnih sastanaka sa ključnom temom pripreme pregovaračke pozicije, a najkompleksnije oblasti su oblasti voda i upravljanja otpadom. Ministarstvo se priprema i za važan sastanak Pododbora za transport, energetiku, životnu sredinu, klimatske promene i regionalni razvoj, koji će se održati 12. i 13. juna u Briselu, a najveći deo tih rezultata biće sadržan u pregovaračkoj poziciji.

Državni sekretar je, dalje, govorio o studijama za regionalni sistem za upravljanje otpadom i istakao da će se, u narednom periodu, prekinuti sa praksom odlaganja otpada na nesanitarne deponije i sve jedninice lokalne samouprave će imati obavezu da odlažu otpad na sanitarnim deponijama.

Predsednica Odbora, Ivana Stojiljković, postavila je pitanje o donošenju odluka o proglašenju novih zaštićenih područja, na šta je odgovor dala Slavica Stojanović iz Odeljenja za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu, koja je navela da je predviđeno proglašenje određenog broj područja. Do kraja ove godine, trebalo bi doći do procenta od oko 8%.

Državni sekretar u Ministarstvu, Branislav Blažić, istakao je problem u vezi zaštićenih područja, koji će se morati rešavati u narednom periodu, a to je da je zaštita često u suprotnosti sa interesima ljudi koji žive na tim prostorima. Ideja je da se ne desi da ljudi odlaze sa tih područja, tako da će cela koncepcija u tom pogledu, morati da se menja.

Narodna poslanica, Nada Lazić, postavila je pitanje problema seče u Nacionalnom parku Fruška Gora, istakla problem sredstava za finansiranje oblasti zaštite životne sredine, jer se, iz budžeta vidi da ova oblast i dalje nema prioritet, kao i pitanje pokrivenosti uređajima za monitoring vazduha. Navela je i problem finansiranja izvoza buradi sa opasnim otpadom u instranstvo. Dalje, gospođa Lazić je postavila pitanje da li je deponija u Inđiji završena, a iz razloga što se deponija u Novoj Pazovi dosta proširila i skoro stigla do autoputa.

Na pitanja narodne poslanice, odgovorio je Filip Radović iz Agencije za zaštitu životne sredine, koji je rekao da je Agencija dobila uređaje za monitoring vazduha, kroz IPA projekat, da je tu opremu potrebno delimično obnoviti, da je mreža većinski obnovljena, kao i da budžet, kao ni broj zaposlenih, nisu dovoljni, ali da je to nešto na čemu se radi. Zatim je istakao rast rejtinga Agencije na evropskoj rang listi.

Ispred Zelene stolice, prisutnima su se obratile: predstavnica Saneka, Mara Vlajković i predstavnica Aarhus centra Novi Sad, Una Mijović.

Mara Vlajković je napomenula da Saneko radi na edukaciji građana o životnoj sredini i istakla problem nezadovoljstva građana prilikom gradnje na lokalu, a usled nepostojanja dovoljnog procesa upoznavanja građana sa planovima gradnje. Navela je i potrebu usklađivanja lokalnih ekoloških planova.

Una Mijović je istakla da se, iz izveštaja Koalicije 27, koji se oslanja na izveštaj Evropske komisije, a koji je nedavno i predstavljen u Novom Sadu, vidi da nije puno urađeno po pitanju zaštite životne sredine i postavila je pitanje predstavnicima Ministarstva, šta, u tom smislu, vide kao najveći problem i da li mogu dati projekciju kada se planira otvaranje poglavlja 27. Zatim je postavila pitanje rešavanja problema opasnog otpada, da li će se on rešavati sistemski ili od slučaja do slučaja, kao i pitanje rešavanja problema deponija otpada, kojih ima jako puno, a koje se naslanjaju na obrađeno zemljište, na koji način i kad možemo očekivati rešavanje tog problema.

Na pitanja predstavnica Zelene stolice odgovorio je državni sekretar Ministarstva, Ivan Karić, koji je naveo da se Ministarstvo trudi da pravi javne rasprave u skladu sa Arhuskom konvencijom, kao i da su određeni, spomenuti, problemi u nadležnosti lokalnih samouprava ili nekih drugih ministarstava. Kad je reč o regulacionim planovima, trebalo bi da postoje javni uvidi i rasprave koje traju 30-ak dana pre skupštinske rasprave u lokalnom parlamentu. Državni sekretar je pozvao organizacije civilnog društva da taj mehanizam koriste i naveo da je Ministarstvo otvoreno za pozive tih organizacija i pozvao ih da se obrate Ministarstvu sa konkretnim problemima. Naveo je da je Ministarstvo prisustvovalo predstavljanju Koalicije 27, da se još uvek rade projekcije i nije se još počelo sa sprovođenjem planova u delo, kao i da se poistovećuje ono što je strateška politika Ministarstva sa konkretnim stvarima u vezi sa Poglavljem 27, te se proces pripreme pregovaračke pozicije poistovećuje sa onim što jeste ili nije urađeno u Ministarstvu. Državni sekretar je istakao da, organizacije civilnog društva, u Ministarstvu imaju i sagovornika i otvorena vrata. Predstavnici Ministarstva nisu dali konkretne odgovore na sva pitanja predstavnika Zelene stolice.