Održane 14. i 15. sednica odbora

Četrnaesta i petnaesta sednica Odbora za zaštitu životne sredine održane su 2. i 5. oktobra u Domu narodne skupštine. Ove sednice su zakazane, jer su se dnevnom redu Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine se našlo više predloga zakona koje je podnela Vlada. U ime Vlade predložene Zakone je obrazlagao Ministar Goran Trivan. Na dnevnom redu su bili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode, Zakon o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju  vodenih staništa afričko-evroazijskih migratornih ptica, Protokol o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata, Sporazum o očuvanju populacije slepih miševa u Evropi.

Ministar je o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine istakao da je za ovaj zakon bitan za bolje korišćenje javnih sredstava iz pretpristupnih fondova Evropske unije (IPARD 2), kao i javnih sredstava budžeta Republike Srbije (Zelenog fonda), namenjenih za ovu oblast. Takođe je naveo da je Vlada usvojila 2013. kriterijume za izbor prioriteta infrastrukturnih projekata i to su isti kriterijumi kao i za dobijanje sredstava iz “Zelenog fonda”.

Tanja Petrović je postavila pitanje u ime mehanizma “Zelene stolice” navodeći da je u obrazloženju Zakona navedeno da nisu potrebna dodatna sredstva za sprovođenje ovog Zakona, a zna se da će inspekcija imati veći obim posla. Ključno je pitanje da li će inspekcija moći da obavlja taj posao i da li se predviđa podizanje kapaciteta isnpekcijske službe?

Ministar je odgovorio da je jedan od glavnih alata za sprovođenje politika Životne sredine upravo inspekcija. “Naša je ambicija da povećamo kapacitete inspekcije ali će to zavisiti od Ministarstva finansija.”

U vezi sporazuma sa Hrvatskom Ministar je naveo da moramo uspostaviti još bolje odnose i da je saradnja sa svim susedima oblasti životne sredine važan alat za kvalitetnu međudržavnu saradnju. Dodao je da postoji volja obe strane da se sarađuje na polju zaštite životne sredine i da će se ta saradnja intenzivirati nakon potpisivanja formalnih dokumenata.  Istakao je da se često sa hrvatske strane napominje da je definisanje granice problem ali Ministar smatra da je to razlog više da se ovoj oblasti posveti dužna pažnja jer “šta ima veze da li će granice ići na ovu ili onu stranu kada je to sve deo jednog ekosistema i mi treba da ga zaštitimo i to treba da nas spaja.”

U vezi Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju vodenih staništa afričko-evroazijskih migratornih ptica, Ministar je dodao da je donošenje ovog zakona veoma važno zbog raznolikosti biodiverziteta koji Republika Srbija poseduje. Od ukupnog broja migratornih vrsta ptica vodenih staništa (255) koje se nalaze na listi AEWA sporazuma, u Srbiji se gnezdi, zimuje ili migrira preko njene teritorije 125 vrsta. Od toga je, prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, čak 105 vrsta ptica na listi strogo zaštićenih vrsta, a 14 je na listi zaštićenih. Srbija je jedno od 40 najbogatijih područja diverziteta na svetu.  Zbog toga je za Republiku Srbiju, kao gnezdilišnu teritoriju, migratorni koridor i zimovalište za ptice vodenih staništa, od velikog interesa da potpiše Sporazum. Nekada se suočavamo sa hororom ubijanja tih ptica. Naša ljubav treba da bude posvećena ovom delu prirode. Potrebna je ozbiljnija zaštita močvarnih i barskih područja.

Poslanica Nada Lazić je postavila pitanje koliko zaštićenih močvarnih područja u Srbiji ima, jer ona ima informaciju da je to osam u Vojvodini i dva u ostatku Srbije?  Istakla je da postoje urađeni planovi za još nekoliko zaštićenih područja ali Ministarstvo poljoprivrede ne daje svoje mišljenje i time sprečava usvajanje. Ministar je rekao da je tačan podatak i da on misli da treba da ih bude više. Smatra da će se sa Ministarstvom poljpoprivrede ovaj problem “otkočiti”. “Mene ova tema jako zanima i za mene je to jedno od najvažnijih pitanja.”

U prezentaciji predlog zakona o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata ministar je istakao da treba da učestvujemo u svim regionalnim sporazumima i imamo kapaciteta da budemo perjanica. Protokol je potpisan još 2014. godine, a ovom odredbom, predviđeno je unapređenje i lakša saradnja u cilju razvoja održivog teretnog i putničkog saobraćaja i propratne infrastrukture na području Karpata, rečeno je na sednici. Protokol sadrži i čitav niz odredbi koje se odnose na specifične mere koje bi države ugovornice trebalo da preduzmu na ovom planu, te odredbe o implementaciji, monitoringu i proceni.

Nada Lazić je podsetila da smo mi kao zemlja usvojili Karpatsku konvenciju i navela je da je Fruška Gora ugrožena, da u podnožju postoji pilana što nikada do sada nije bio slučaj i da buja ambrozija. “Kažem to zbog toga što vi postavljate menadžment Nacionalnog parka i potrebno je da uputite inspekciju da proveri ove navode.” Istakla je da se mora subrzano raditi na saobraćajnoj obilaznici i da se Fruška gora mora osloboditi saobraćaja teških kamiona. Na žalost, konstatovala je,  to i dalje nije prioritet ove Vlade.  Njena molba, sa aspekta zaštite je bila, da se pomogne i podigne vidljivost svih ovih problema da se ne bi napravila još veća šteta. Ministar je odgovorio da su se i prošli put pozabavili navedenim problemima na Fruškoj Gori ali da nisu dobili zadovoljavajuće odgovore.

Govoreći o predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi. Ministar je rekao da su slepi miševi jadan od najvažnijih indikatora stanja životne sredine kod nas. Objasnio je da u Srbiji stanuje 52 vrsta slepih miševa i da ih se više živi u gradovima. Naveo je da su oni divna i važna stvorenja u čitavom lancu biodviverziteta. Zato je od izuzetnog značaja radi očuvanja biodiverziteta Republike Srbije, da se ovaj zakon donese, te da je veoma važno da se i građani edukuju po ovom pitanju.

Tanja Petrović je navela da je nas iz “Zelene stolice” obradovao dnevni red, jer smatramo da je ratifikacija svih ovih dokumenata važna za veću zaštitu prirode!

Poslanik Dragan Jovanović postavio je ponovo pitanje Ministru o hapšenju direktora Markovića iz austrijske kompanije ASA. Ponovio je da je čuo Ministrovu insinuaciju da je ta kompanija skladištila radioaktivni otpad.

15. sednica Odbora

Na 15. sednici se raspravljalo o amandmanima koji su podneti na predlog Zakona o zaštite životne sredine. Na predlog ovog Zakona podneto je ukupno 402 amandmana, od toga 25 na naziv Predloga zakona, 117 na član 1. Predloga zakona, 126 na član 2. Predloga zakona, 126 na član 3. Predloga zakona i osam na član 4. Predloga zakona. Vlada Republike Srbije je prihvatila 3 amandmana.

Gordana Čomić je iskazala zabrinutost zbog predloženog načina glasanja. “Mi treba da se obratimo kolegijumu Skupštine i da oni donesu odluku kako da radimo.” Odluka da o amandmanima glasamo grupno nije po poslovniku. Iskazala je svoje mišljenje da je ovaj predlog neprihvatljiv za rad odbora ali i da ne smatra da treba da se blokira rad odbora glasanjem o svakom amandmanu pojedinačno. Istakla je da je potrebno uputstvo kako da se ova situacija reši.  “Nije dobro da se danas složimo da kršimo proceduru a kada neko drugi krš proceduru da nam se to ne sviđa.” Nastavila je sa tim da njen predlog nije kritika na račun predsednice, niti sekretarke odbora ali da o ovoj temi mora da se govori.

Marija Janjušević je diskutovala o amandmanima poslaničke grupe “Dveri”, a Nada Lazić je zatražila od članova i članica Odbora konstruktivnost i istakla da je “igranka” sa amandmanima samo u funkciji razvlačenja vremena. “Apelujem da budemo konstruktivni i da dobijemo zakone koji su sprovodivi.”

Od 402 podneta amandmana, Odbor i Vlada prihvatili su tri amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Ovim sednicama je prisustvovalo 11 članova i članica Odbora. U ime mehanizma “Zelene stolice” 14.  -oj sednici su prisustvovali Bratislav Poprešić (Kruševački ekološki centar), Tanja Petrović (MIS) i Nebojša Cvetković (Zeleni Kopaonik), a na 15. – oj sednici Jelena Mićić (MIS).

Video snimak 14. sednice

Video snimak 15. sednice