Održane 19. i 20. sednica odbora

Nakon Javnog slušanja održanog 19.11.2018. godine o Predlogu zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti koji je podnela narodna poslanica Maja Gojković zasedao je i Odbor za zaštitu životne sredine. Sednica Odbora održana je 26. 11. 2018. u Domu narodne skupštine. Razlog za zakazivanje 19. sednice Odbora je dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine na kom se našao i pomenuti Predlog zakona. U ime predlagačice Predlog zakona su obrazlagali predstavnici Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije Slađan Velinov, direktor Agencije i Branko Brajić.


Branko Brajić je informišući članove i članice Odbora istakao  je da cilj donošenja ovog Zakona  još veća sigurnost građanki i građana Srbije od radijacijonog i nuklearnog zračenja. Podsetio je da je Predlog Zakon na javnom slušanju detaljno predstavljen. Osvrnuo se na aktuelni Zakon usvojen 2009. godine i istako da se u međuvremenu promenilo mnogo toga, kako u tehnologiji tako i u naučnim otkrićima. Istako je takođe da je ovaj Zakon neophodan da bismo kao zemlja uskladili pravni okvir sa Evropskom unijom i integrisali četiri važne konvencije koje su u međuvremenu ratifikovane. Predlog Zakona ima šesnaest poglavlja i pokriva sve ono što je važno u ovoj oblasti. Novina koju je važno napomenuti je sa će se integrisati inspekcija u sastav Regulatronog tela i podsetio je da je to bila stalna primedba zašto inspekcije nisu deo Regulatronog tela. Podsetio je i na nov status Regulatornog tela koji će se ubuduće zvati Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost i imaće širi opseg nadležnosti nego što je do sada bio slučaj. U ovom Zpredlogu Zakona proširen je broj i spisak privrednih prekršaja.


Slađan Velinov je dodao još četiri bitne stvari oko kojih je bilo diskusije na javnom slušanju. Prva stvar su pravilnici, odnosno podzakonska akta, kojih će biti između 25 i 30. Ovi pravilnici će do detalja urediti oblast koju Zakon pokriva. Druga stvar oko transparentnosti izrade Zakona, Zakon je radila radna grupa koju je formirao ministar Goran Trivan. Treća stvar je bilo pitanje o tome gde će u sistemu biti mesto budućeg direktorata. Podsetio je da će on ubuduće biti odgovoran Vladi Srbije.


Gordana Čomić je dala nekoliko sugestija na treće poglavlje u vezi sa tim da li je lice u odboru agencije izabrano ili imenovano lice jer su procedure za izbor različite. Rekla je da ako ostanu obe mogućnosti stvaraće se nepotrebni problemi. Ukazala je da se u članu 18. propisuju uslovi za lice koje može biti izabrano( imenovano) i tu je problem što fali deo rečenice u rečenici “ima radno iskustvo 10 godina na rukovodećim položajima” nedostaje “u sličnom delokrugu rada” i da će biti problema sa raznim kandidatima/kandidatkinjama koji će se javljati na konkurs ispunjavajući uslov od 10 godina rada na rukovodećim mestima.  Njena druga opaska se ticala prestanka funkcije, jer za prestanak funkcije člana Odbora direktorata stoje razlozi po analogiji za imenovana lica. Rekla je “Ako ste stavili da se razboleo pa ne može da radi, stavite i da umro pa ne može da radi”. Predlaganje propisa o trajanju mandata od tri puta je neobično, jer je kod nas u praksi najčešće da ili su dva mandata ili se mandat ne ograničava. Njena poslednja opaska se ticala angažovanja spoljnih resursa i podsetila je da oni ne moraju da budu samo iz delokruga rada Direkotrata. Po njoj Direktorat treba da ima ovlašćenje da potpisuje ugovore za usluge ili opremu. Njeno pitanje se odnosilo i na to kako Direktorat nabavlja opremu? “Ko je nadležan, Odbor, Direktor ili Vlada?”

Slađan Velinov je istakao u odgovoru da će Direktoratu će trebati oprema samo za inspekcijsku službu, a obuke za inspektore će sprovoditi i platiti Međunarodna agencija za atomsku energiju i Evropska unija.


Poslanik Zoran Despotović je dao primedbu na to zašto nije bilo javne rasprave na nacrt Zakona, već je samo sprovedeno jano slušanje. Podsetio je da su eminentni stručnjaci na javnom slušanju ukazali na mnogobrojne nedostatke ovoga Predloga zakona. Istakao je da smo mnogo toga lošeg čuli na javnom slušanju.  Čule su se jasne primedbe i on je rekao da i ako ne zna mnogo o ovoj temi veruje stručnjacima i zato se pridružujem njihovom zahtevu da se Predlog zakona vrati na doradu i time pokaže kako Srbija brine o sigurnosti i bezbednosti svojih građana. Iskazao je sumnju da ako se Predlog zakona ne vrati na doradu da se nešto krije.

Aleksandra Knez Milojković iz Alijanse za zajedničko dobro se u ime Zelene stolice osvrnula na sugestije koje su predstavnici civilnog društva već izneli na javnom slušanju. Ocenila je da je predlog Zakona pripreman neverovatnom  brzinom i ukazala je da nije bilo dovoljno transparentnosti u pripremi Predloga zakona što nije po principima EU i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Smtarala je da pitanje životne sredine i nuklearne bezbednosti nije samo pitanje Srbije već pitanje čitavog regiona. Ponovila je da se u Zakonu se ne vidi horizontalna povezanost. Podsetila je da su svim poslaničkim grupama poslati predlozi Alijanse i da ona smatra da bi trebalo povući Zakon na doradu.

Slađan Velinov je istakao da su predlozi koji su stigli uzeti u razmatranje ali da je većina njih opšta. Zakon je po njegovim rečima od strane Međunarodne atomske agencije dobio najviše ocene i istakao je da će biti korišćen kao primer za izradu Zakona u drugim zemljama. Podcrtao je da ništa nije rađeno mimo propisa, a da za razlog zbog kog je Zakon podnesen preko narodne poslanice treba da se vidi sa predlagačicom Zakona.


20. sednica odbora je održana 3.12. 2018. godine i bila posvećena je podnetim amandmanima na predlog Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti koji je podnela narodna poslanica Maja Gojković. Ukupno je ovaj predlog Zakona bilo podneto 510 amandmana i da je o svim amandmanima dobijeno mišnjelje predlagačice Zakona. Uprkos sugestiji poslanice Čomić na nekoj od prethodnih sednica da nije po Poslovniku objedinjeno glasanje po amandmanima Odbor je ponovo zauzeo stav i glasao za grupne amandmane. Usvojeno je 6, a odbijeno 504 podnetih amandmana. Predstavnici Agencije su na osnovu primedbi sa Javnog slušanja pripremili dodatnih 25 amandmana za koje je odlučeno da budu amandmani Odbora.

Pod tačkom razno govorio je poslanik Petar Jojić koji je tražio od Odbora da zauzme čvrst stav o opasnom otpadu. Preporučio je da Ministarstvo mora bez odlaganja da se uhvati u koštac sa opasnom otpadu. Istakao probleme o neaktivnosti pravosudnih organa i korupciji inspektora.  Potrebno je da Ministarstvo izraditi obaveznu instrukciju lokalnim samoupravama da izvrše analizu svih deponija na njihovoj teritoriji.