Pravila komentarisanja bloga

Dobrodošli!

pravila

Svaki koristan sadržaj koji ovde pronađete preporučljivo je deliti, umnožavati i redistribuirati uz navođenje izvora sa ovog sajta ili drugih veb lokacija koje su na sajtu link0vane.

Komentari koji sadrže ma koji oblik verske, rasne, nacionalne ili ideološke netolerancije, kao i eksplicitne uvrede ili elemente govora mržnje biće obrisano. Komentarisanje je omogućeno svim posetiocima, bez obzira na to da li su registrovani ili ne.

Želimo da  Vas podstaknemo da komentarisanjem, distribuisanjem ali i aktivnim učešćem u kreiranju sadržaja sajta zajedno sa nama pokrenetr i unapredite zeleni dijalog.