Predstavljamo Privrednu komoru zelene Srbije

Privredna komora zelene Srbije (PKZS)  je dobrovoljna, interesna, samostalna i poslovno-stručna organizacija svih privrednih subjekata zelene privrede, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti energetike, zaštite živote sredine, zelene gradnje i održive poljoprivrede. Zelena ekonomija definitivno predstavlja perspektivu u procesu razvoja naše zemlje a slobodno se može reći i izvor novog zapošljavanja i ostvarivanja konkurentnosti domaćih preduzeća.

U svim oblastima kojima će se komora intenzivno baviti i zastupati interese njenih članica, Srbija ima perspektivu i potencijal za nove investicije koje će generisati privredni rast. Izmenom zakonske regulative koja pokriva rad privrednih komora, omogućena je tržišna utkamica i u ovoj oblasti komore moraju da se usaglašavaju sa novim trendovima na tržištu i ponude dodatu vrednost članicama kako bi mogle da opstanu i da se razvijaju. Kada je komorski sistem u pitanju, u zemljama u kojima se rad komora zasniva na dobrovoljnom članstvu, primat na tržištu su zauzele komore koje se fokusiraju na određene oblasti privrede i koje su usko specijalizovane za rad sa preduzećima koja pripadaju jednoj privrednoj grani ili više komplementarnih.

314871_camerazoom20130411124017055_fVizija Privredne komore zelene Srbije je permanentni razvoj zelene ekonomije, postizanje visokog nivoa konkurentnosti preduzeća koja se bave poslovima iz oblasti energetike, zelene gradnje, održive poljoprivrede i zaštite životne sredine. PKZS će biti partner izvršnoj vlasti u Republici Srbiji u realizaciji projekata koji za cilj imaju pospešivanje rada preduzeća koja se bave zelenom ekonomijom i kroz svoje aktivnosti će uticati da ambijent za njihovo poslovanje bude kvalitetniji ali da omogući investicije u ovaj sektor, kako domaće tako i strane.

Poseban akcenat, PKZS će staviti na edukaciju privrednika i saradnju sa naučnim i visokoobrazovnim institucijama kako bi se pozitivno uticalo na nivo inovacija i novih znanja koja su vezana za sektor zelene ekonomije.

Delovanje PKZS ce biti usmereno na povećanje produktivnosti domaćih preduzeća, pronalaženju novih tržišta i poslovnih partnera iz inostranstva.

PKZS je održala svoju prvu radnu skupštinu u Domu Narodne Skupštine Republike Srbije gde su donete odluke koje se tiču daljeg operativnog rada komore, osnovano je sedam resornih odbora i regionalni odbori koje ce voditi ugledni privrednici iz cele Srbije.

Na skupstini PKZS je od strane predsednika, G-dina Saše Mihajlovića, prezentovan plan rada komore do kraja 2013. i za 2014. godinu a koji podrazumeva kontinuiran rad na pridobijanju novih članova i rad na obezbeđivanju povoljnog ambijenta za poslovanje članica komore ali i svih preduzeća u Republici Srbiji.