Treća sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Na sastanku su razmatrane Informacije o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (Ministarstvo) za period avgust-oktobar 2016. godine, kao i Zahtev kompanije FCC Eko d.o.o. za dostavljanje mišljenja o primeni odredbi Zakona o upravljanju otpadom. Sastaku su ispred nevladinih organizacija okupljenih oko Zelene stolice prisustvovali Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole, Danica Dabić iz EkoDev-a i Valentina Đureta iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.  Snježana Mitrović iz  Arhus centra Subotice i Udruženja Teras je svoje mišljenje o jednoj od tačaka dnevnog reda (Zahtev za mišljenje na primenu odredbi Zakona o upravljanju otpadom Kompanije FCC EKO d.o.o.) poslala pismeno jer nije bila u mogućnosti da prisustvuje

Državna seretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, gđa Stana Božović predstavila je aktivnosti Ministarstva u periodu avgust-oktobar 2016. (ceo izveštaj možete pronaći ovde) koji su uključili rad na normativnim aktivnostima; realizaciju projekata, konkursa, ugovora; rad inspekcijskih organa; aktivnosti Agencije za zaštitu životne sredine i ostala pitanja.

Nakon predstavljanja izveštaja usledila su poslanička pitanja. Zamenica člana Odbora Sonja Pavlović navela je da se stiče utisak da je pitanje životne sredine skrajnuto u Vladi i pitala zašto je tako. Gđa Božović je naglasila da životna sredina nikako nije ni skrajnuto pitanje, da je tim u okviru Ministarstva koji je zadužen za sektor životne sredine posvećen, ali da i pored nedostataka prvenstveno u adiministrativnim kapacitetima za sprovođenje, kao i finansijskim sredstvima i dalje Ministarstvo postiže rezultate.

Članica Odbora Borka Grubor je naglasila da Zakon o zaštiti životne sredine nije samo mrtvo slovo na papiru i navela primer sanacije rudnika Zajača, ali i dodala da još uvek ima otvorenih pitanja u ovom slučaju, kao što je neadekvatno držanje opasnog otpada. Željko Pantelić, pomoćnik ministra u Sektoru inspekcije za zaštitu životne sredine naglasio je da je inspekcija napisala prijavu, ali da se traži osnov da država reaguje u saniranju otpada (kroz budžetsku liniju istorijski otpad), da su u slučaj uključeni i tužilaštvo i sudovi, kao i da su svi rokovi prošli, ali je slučaj i dalje nerešen.

Narodni poslanik, član Odbora, Dragan Jovanović naveo je da se pripremaju izmene Zakona o upravljanju otpadom, da je bio mišljenja da je prethodno usvojen zakon mogao biti bolji i dao predlog da se u novoj verziji jedinice lokalne samouprave „nateraju” da reše pitanje upravljanja otpadom, da ukoliko jedna lokalna samouprava ne može sama da reši to pitanje, da se ukljči država i da preuzme posao upravljanja otpadom (da to bude jedan vid tutorstva za koji bi lokalne samouprave trebalo da snose troškove).

Predsednik Odbora Branislav Blažić podsetio je poslanike da je Odbor tokom druge polovine prošle godine organizovao nekoliko javnih slušanja sa ciljem definisanja problema u različitim segmentima zaštite životne sredine, kao i da se iznesu predlozi mogućih zakonskih rešenja. Najavio je i saradnju sa UNDP parlamentarnim programom u formiranju radne grupe sa predstavnicima Ministarstva i ekspertima koji će raditi na pripremi zakona.

Pomoćnik ministra zadužen za Sektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini, g. Aleksandar Vesić, dodao je da su prepoznati problemi u ovoj oblasti, da su zakoni preglomazni i da se dešava da se amandmanima samo napravi dodatna zbrka u primeni. Naglasio je da budući zakoni moraju da ostave mogućnost za investicije. Takođe je dodao da je važno uskladiti novi zakon i sa zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o lokalnoj samoupravi i da se svakako mora uključiti i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Članica Odbora gđa Gordana Čomić je postavila pitanje da li će se Poglavlje 27 biti otvoreno bez merila i dala dve preporuke predstvnicima Ministarstva. Prva se odnsi na uključivanje vetrozaštitnih pojaseva jer ih u trenutno važećim zakonima nema. Druga preporuka je da kada u skupštinsku proceduru pošalje zakon da se uz isti dostave i podzakonska akta kako bi se poslanicima olakšalo sagledavanje celokupnog zakona.

Član Odbora g. Goran Čabradi postavio je pitanje kada se očekuje otvaranje poglavlja. Državna sekretarka Božović je odgovorila da će pregovori za ovo poglavljke biti otvoreni bez merila, kao i da se očekuje da pregovori budu otvoreni tokom ove godine, ali da što se tiče administratcije Republike Srbije očekuju da to bude tokom juna.

Drugo pitanje g. Čabradija se odnosilo na Zeleni fond koji je zaživeo od 1. januara 2017. Naglasio je da su alocirane 2 mld dinara već namenjena za reciklažnu industriju i postavio pitanje kako i na koji način se planira povećanje sredstava u ovom Fondu koja bi se koristila za ravojne projekte. G. Vesić je odgovrio da su sredstva koja su namenjena za reciklažnu industriju sredstva koja su u skladu sa zakonom za njih namenjena, a da se svakako očekuje značajnije uvećanje priliva od ekotakse i naglasio da ima pripremljenih projekata uglavnom inforastrukturnih koji treba u narednom periodu da se realzuju. G. Blažić je dodao da kada su u pitanju ekotakse da se nada da će iste biti alocirane za projekte u oblasti zaštite životne sredine. G. Vesić je naglasio da će ove godine biti otvoreni javni konkursi za projekte koji se mogu finansirati iz Fonda.

Mirko Popović, predstavnik Zelene stolice postavio je nekoliko pitanja nadležnim predstavnicima Ministarstva:
– Kada se očekuje početak izrade Strategije u borbi protiv klimatskih promena?

Gđa Božović je naglasila da je dobijena pozitivna ocena za ovu Strategiju i da se očekuje da do kraja 2017. godine usvoji Zakon.

– Da li je usvojen Akcioni plan za sprovođenje Zakona o zaštiti životne sredine?

Vesić je odgovorio da se neće raditi Akcioni plan jer je prevaziđen, kao i da nije pozivitno dobijeno mišljenje Ministarstva finansija.
– Da li je formirana radna grupa za Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu?

Vesić je naglasio da se nije počelo sa radom na izmenama i dopunama Zakona, već da će se raditi novi Zakon da se uredi kada je obavezno da se uradi strateška procena.
– Na koji način će se pratiti trošenja sredstava i rezultati NVO koje su dobile podršku iz Zelenog fonda?

Gđa Božović je odgovorila da Ministarstvo ima uspostavljene mehanizme za praćenje rada NVO. G. Vesić je dodao da se može dobiti uvid kako u konkursnu dokumentaciju, tako i u izveštaje o praćenju projekata koji su odobreni.

– U kojoj se fazi trenutno nalazi revizija Strategije upravljanja otpadom?

Vesić je naglasio da je urađen deo Strategije koji se odnosi na komunalni tpad, a da će se preko IPA tvining projekta raditi nova Strategija, kao i da će biti oformljene radne grupe, kao i da se  početkak rada očekuje u junu 2017. godine.

– Kada će biti dostupni zaključak i izveštaj skrininga?

Gđa Božović je naglasila da će zaključak i izveštaj biti postaljeni na sajt Ministarstva.

Državna sekretarka Božović je predložila da se na sledeću sednicu Odbora pozovu i predstavnici Ministarstva finansija jer bez njih ne može.