Uključite se u konsultacije o Integrisanom nacionalnom planu za energetiku i klimu

Ministarstvo rudarstva i energetike je objavilo rezultate radnih scenarija u okviru izrade Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu (INEKP) na osnovu kojih će se utvrditi ciljevi smanjenja gasova sa efektom staklene bašte, učešća obnovljivih izvora, energetske efikasnosti, koje možete pronaći ovde:

Pozivamo sve zainteresovane da se uključe i svojim komentarima doprinesu strateškom dokumentu od koga će zavisiti energetska politika Srbije do 2030. sa projekcijama do 2050. godine.

U skladu sa težnjom dekarbonizacije do 2050. godine i politikom EU u oblasti energetike i klime, Ministarski savet Energetske zajednice (EnC) je usvojio Preporuku o pripremi i razvoju integrisanih nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Ovakav dokument obuhvata svih pet dimenzija Energetske unije i predstavlja nužni alat za strateško planiranje energetske i klimatske politike.

INEKP bi trebalo da pruži prikaz postojećeg stanja u Republici Srbiji, ključnih politika i odgovarajućih mera za sagledavanje pet dimenzija Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju Energetske unije i delovanjem u području klime:
1) Dekarbonizacija (emisije gasova sa efektom staklene bašte i obnovljiva energija),
2) Energetska efikasnost,
3) Energetska sigurnost,
4) Unutrašnje energetsko tržište i
5) Istraživanje, inovacije i konkurentnost.

Severna Makedonija je prva država Zapadnog Balkana koja je usvojila ovaj dokument.

Komentari se mogu dostaviti do 5. septembra.