UNDP priručnik o obnovljivoj energiji

Nakon sastanka  Zelene poslaničke grupe sa predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija, kancelarija UNDP –a  u Srbiji je podelila sa nama priručnik namenjen upravo članovima parlamenata celog sveta na temu obnovljiivih izvora energije.  Priručnik će sigurno biti od koristi poslanicima naše Grupe u daljem radu, ali i svima koje ova tema interesuje.

Postizanje koncepta  održive energije za sve je od fundamentalnog značaja za ostvarivanje Milenijumskih razvojnih ciljeva i biće od ključne važnosti za uspeh agende razvoja nakon 2015. godine. Uz pravu podršku, univerzalni pristup održivoj energiji  će biti motor inkluzivnog razvoja .

Generalni sekretarijat  održive energije UN (SE4ALL) za sve je inicijativa  osnovana kao priznanje za ključnog  značaja energije za razvoj. On definiše tri cilja koji treba da se dostignu  do 2030. godine: obezbeđivanje univerzalnog pristupa savremenim energetskim uslugama; udvostručenje globalne stope poboljšanja energetske efikasnosti; i udvostručenje udela obnovljivih izvora energije u globalnom energetskom miksu. Nakon što je lansirana , preko osamdeset zemalja u razvoju je zvanično potpisala inicijativu .

UNDP je agencija Ujedinjenih nacija koja pruža podršku članicama u pogledu njihovog dugoročnog razvoja.  UNDP veruje  da je unapređenje demokratskih  procesa od suštinskog značaja za postizanje održivog razvoj i da mora uključivati i efikasne parlamente.  Ova agencija pruža različite oblike tehničke pomoći za više od 60 parlamenata širom sveta , podržava napore da se stvore  autonomne, transparentne i inkluzivne institucije. Ttakođe, ima ulogu u  jačanju nacionalnih kapaciteta za upravljanje životnom sredinom na održiv način, uključujući i kaovodeći implementator programa za globalnu životnu sredinu (GEF ) i niza drugih programa koji se odnose na klimatske promene.

UNDP je angažovan u promociji pristupa energiji, tehnologijama za obnovljivu energiju i energetsku  efikasnost više od dve decenije .