Уредба Владе о учешћу јавности

Влада Републике Србије је 2. децембра 2021. године донела УРЕДБУ о учешћу јавности у изради одређених планова и програма у области заштите животне средине.

Овом уредбом прописује се поступак учешћа јавности у поступку доношењa одлука о изради, измени, допуни, прегледу и усвајању планова квалитета ваздуха, регионалних и локалних планова управљања отпадом, односно планова управљања опасним отпадом, националног плана за управљање отпадом, програма превенције стварања отпада, акционих планова заштите од буке у животној средини и плана заштите вода од загађивања. њиме се дефинише да орган надлежан за израду плана или програма излаже нацрт плана или програма, са свим пратећим документима, у седишту и на веб презентацији органа надлежног за израду плана или програма. Такав јавни увид мора трајати најмање 30 дана.