Uredba Vlade o učešću javnosti

Vlada Republike Srbije je 2. decembra 2021. godine donela UREDBU o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine.

Ovom uredbom propisuje se postupak učešća javnosti u postupku donošenja odluka o izradi, izmeni, dopuni, pregledu i usvajanju planova kvaliteta vazduha, regionalnih i lokalnih planova upravljanja otpadom, odnosno planova upravljanja opasnim otpadom, nacionalnog plana za upravljanje otpadom, programa prevencije stvaranja otpada, akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini i plana zaštite voda od zagađivanja. njime se definiše da organ nadležan za izradu plana ili programa izlaže nacrt plana ili programa, sa svim pratećim dokumentima, u sedištu i na veb prezentaciji organa nadležnog za izradu plana ili programa. Takav javni uvid mora trajati najmanje 30 dana.