O nama

O Zelenoj poslaničkoj grupi

Prepoznajući potrebu za uspostavljaljem sveobuhvatnog i održivog „zelenog dijaloga” među različitim zainteresovanim stranama, kao i podizanjem tema iz oblasti zaštite životne sredine u procesu donošenja odluka, u Narodnoj skupštini Republike Srbije novembra 2009. godine osnovana je neformalna Zelena poslanička grupa.

Zelena poslanička grupa (ZPG) nije formalno telo NSRS, već je neformalna parlamentarna koalicija koja otvara mogućnost da se stvori širi politički konsenzus u zelenim politikama održavajući nezavisnost Grupe od pojedinačnih ciljeva političkih stranaka. Čine je narodni poslanici i poslanice iz različitih stranaka posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja, koji aktivno rade na promociji i prihvatanju evropskih standarada i normi u ovoj oblasti.

Cilj ZPG je da teme zaštite životne sredine i održivog razvoja dobiju prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja kroz poboljšanje parlamentarnog rada u oblasti ovih politika, zakonskih propisa i komunikacije sa zainteresovanim stranama i građanima.

Osnovana je u novembru 2009. godine, njen rad je obnavljan sa svakim sledećim skupštinskim sazivom, a članstvo u ZPG je dobrovoljno. Primer je okupljanja poslanika oko teme i dokazuje da oblast životne sredine ne poznaje političke boje i granice. Jačanjem poslanika kroz četiri skupštinska saziva stvorili smo i nastavljamo da stvaramo „zagovornike politike zaštite životne sredine” unutar političkih partija, koji kasnije direktno ili indirektno utiču na bolji pravni okvir u ovoj oblasti.

Do danas je u radu ZPG učestvovalo preko 80 narodnih poslanika i poslanica, koji su imali i imaju priliku da usavrše svoja znanja i veštine, uspostave saradnju sa kolegama i koleginicama iz regiona, kao i da pokrenu dijalog sa organizacijama civilnog društva koje se bave temama zaštite životne sredine.

Po ugledu na kolege iz Narodne skupštine, slična neformalna grupa – Zelena parlamentarna grupa osnovana je i u Skupštini AP Vojvodine tokom 2009, a obnovila je rad oktobra 2013, a zatim i januara 2017. godine. Grupa je usvojila poslovnik o radu i njen rad je institucionalizovan u okviru rada Skupštine Vojvodine.

Sekretarijat Zelene poslaničke grupe zajednički čine dve nevladine organizacije, Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost, koje su i inicirale formiranje prve neformalne grupe poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije 2009. godine.

Aktivnosti naše dve organizacije u radu sa poslanicima, dovele su do toga da sami poslanici, članovi ove neformalne grupe, jednoglasno dogovore da obavljamo funkciju Sekretarijata. Kroz dosadašnji rad i mi smo učili i razvijali se, unapređivali svoje znanje o procedurama Narodne skupštine, radu skupštinskih službi, ali i prilagođavali se dinamici rada poslanika.

Osnovna uloga Sekretarijata je da poslanicima olakša rad na pitanjima unapređanja životne sredine koji su u njihovoj nadležnosti, osnaži ih da se ovim pitanjima bave i u svojim političkim strankama, ali i nakon završetka poslaničkog mandata.

Sekretarijat je zadužen za koordinaciju rada Grupe, komunikaciju i saradnju sa Odborom za zaštitu životne sredine, skupštinskim službama, stručnjacima, kolegama iz civilnog sektora, zainteresovanim stranama, donatorima. Pripremamo sastanke grupe u dogovoru sa koordinatorima, organizujemo stručne razgovore sa poslanicima na specifične teme, održavamo bazu relevantnih stručnjaka raznih tema iz oblasti životne sredine, promovišemo aktivnosti Grupe široj javnosti i u stalnoj smo komunikaciji sa predstavnicima međunarodne zajednice u cilju podrške i unapređenja rada grupe.