Green deal i Zelena agenda za Zapadni Balkan

Toni Vidan, potpredsednik Evropskog biroa za životnu sredinu (European Environmental Bureau) predstavnike Studijskog putovanja Ekosistem programa sa informisao je o stanju politika Evropske Unije po pitanju zaštite životne sredine, posebno se osvrćući na Evropski Green deal i Zelenu agendu za Zapadni Balkan.

Toni Vidan dugogodišnji je ekološki aktivista koji je svoje prve aktivističke korake napravio u okviru antinukleranog angažmana sredinom osamdesetih u SFRJ u Zagrebu. Ubrzo, potom, bio je jedan od osnivača renomirane organizacije iz Zagreba, Zelene akcije, a aktivno je učestovao na danas čuvenoj Zemaljskoj konferenciji u Riju 1992. godine. Nakon osnivanja Evropske Unije aktivan je i u Savetodavnom tele EU – Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO), u kojem su predstavnici poslodavaca, sindikata i ostalih segmenata organizovanog civilnog društva savetuju tela Evropske Unije u donošenju važnih evropskih direktiva i politika.

Predstavnicima civilnog sektora iz Srbije na početku svog izlaganja predstavio je evropsku proceduru donošenja odluka koja obuhvata tri važna elementa strukture evropskog odlučivanja – Evropske komisije koja je glavna izvršno telo koje i predlaže i izvšava legislative, zatim Evropskog parlamenta, glasa građana Evropske Unije, koji donosi i potvrđuje nove evropske politike zajedno sa Evropskim Savetom koji predstavlja glas članica zemalja Evropske unije.

Teo Hrvoje Oršanić, – zavod za zaštitu prirode Slovenija

U ovom procesu važno je istaći da Evropska komisija koja je odgovorna za izradu predloga zakona i politika to radi nakon sveubuhvatnog konsultativnog procesa svih zainteresovanih strana. Važan savetodavno mesto u izradi predloga politika i direktiva imaju Komitet regiona koju predstvalju predstavnici evropskih regionalnih i lokalnih vlasti i Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESC, na hrvatskom EGSO) u kojem Toni Vidan aktivno učestvuje više od deset godina.
Toni Vidan je i potpredsednik European Environmental Bureau, koji uz Bankwatch Network, BirdLife International, Climate Action Network (CAN), Friends of the Earth Europe, Greenpeace, Heal, Naturfreunde, Transport&Environment i WWF čini GREEN 10 organizacija koje aktivno i kontinuirano zagovaraju interese zaštite životne sredine i biodeverziteta na nivou Evropske unije.

Iako kao dugogodišnji ekološki aktivista je bio u situaciji da u velikom broju slučajeva ne vidi rezultate svog zagovaranja, Toni Vidan, ostaje pozitivan po pitanju društvenog aktivizma započevši svoje izlaganje sa čuvenim citatom Vinstona Čerčila iz vremena II svetskog rata “Kad si u paklu, hodaj” istakao je da ipak vidi nadu u mogućnost promene s obzirom da će 2021. godina ostati upamćena kao godina u kojoj svetska ulaganja u zelene projekte nadmašila ulaganja u industriju upotrebe fosilnih goriva.

Green deal

Toni je jednako zadovoljan i stupanjem na snagu Evropskog Zelenog dogovora (Green Deal) i velikim brojem mladih aktivista aktivnih u Evropi u okviru kampanje srednjoškolaca Friday for Future.

Govoreći o Zelenom dilu on je istako da je on važan dokument koji je donela Evropska Unija koji ima za cilj zaustavljanje emisija gasova staklene bašte do 2050. godine, ekonomski razvoj koji ne treba da zavisi od upotrebe resursa i stanovništa da ni jedna osoba niti mesto treba da zaostane za ovim ciljevima. Ogromna finansijska sredstva Evropske Unije biće opredeljeno prema Zelenom dogovoru što čini trećinu ukupnih investicija Evropske Unije od 1.8 triliona evra. Dakle trećinu od sume koja će biti investirana prema Next Generation EU Recovery Planu, u sedmogodišnjem evropskom budžetu.

ZELENA AGENDA ZA ZAPADNI BALKAN

Zelena agenda za Zapadni Balkan (Green Agenda for the Western Balkans) predviđena je Evropskim Zelenim dilom i povezana je sa Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan (Economic and Investment Plan for the Western Balkans) i nju su lideri zapadno balkanski zemalja (BiH, Srbija, Crna Gora, Albanija i Makedonija) usvojili na samitu u Sofiji.
Toni Vidan ističe da Zelena agenda za Zeleni Balkan ni u jednom svom redu ne spominje civilno društvo i da je sam početak rada na sprovođenju ove agende krenuo vrlo loše. Naime, od agencije koja je za potrebe održavanja Samita u Sofiji angažovana od strane EU, kasnije je traženo da izradi Akcioni plan za sprovođenje ove agende koji je vrlo loše urađen i praktično bez ikakvih konsultacija sa zainteresovanim stranama. Ova agencija je kasnije osnovala Regionalni savet za saradnju (Regional Cooperation Council) koje je telo za konsultacije za sprovođenje Zelene agende, a zainteresovane strane su praktično ostale bez svoga savetodavnog tela. Zbog ovakve situacije forum od desetak relevantnih organizacija iz Brisela i zemalja zapadnog Balkana uputili su komentare na usvojeni Akcioni plan komentar usvojenog Akcionog plana (na samitu zemalja Zapadnog Balkana održanom na Brdu kod Kranja, Slovenija) i skrenuli pažnju Evropskoj komiji i osnovanom Regionalnom savetu za saradnju da je tekst nedefinisan, donet svega dve nedelje pre njegovog usvajanja i da sadrži ciljeve koji neće biti dostižni niti ostvareni do kraja trajanja ovog plana, koji, pri tome nije ni ovim planom ni dat.

EKO – SISTEM program

EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Nastao je u želji Mladih istraživača Srbije (MIS) da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da organizacijama civilnog društva daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: “Podrška reformama u zaštiti životne sredine” koji sprovode MIS uz podršku Švedske. Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine. Zelena stolica je jedna od dvanaest mreža korisnica ovog programa.

Za Zelenu stolicu Duško Medić