Izveštaj sa 29. sednice Odbora za zaštitu životne sredine

U Domu Narodne skupštine je u četvrtak, 5.9. 2013. godine, sa početkom u 11 časova održana 29. sednica Odbora za zaštitu životne sredine. U ime civilnog sektora sednici su prisustvovali Mirko Popović, iz Beogradske otvorene škole (BOŠ), Margareta Milosavljević (UNEKOOP) i Miloš Đajić (Centar modernih veština). Dnevni red sednice je sadržao 4 tačke:

1. Polazne osnove za uspostavljanje dijaloga između civilnog društva i MERZS-a
2. Predstavljanje aktivnosti OEBS Misije u Srbiji u implementaciji Arhuske konvencije
3. Zakazivanje javnih slušanja na predlog Ivana Karića i Gordane Čomić
4. Razno

Pored 13 članova i članica Odbora, sednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i životne sredine (MERZS) i novinari. Na početku je predsednica Milica Vojić Marković pozdravila okupljene i kratko obrazložila zašto je sednica sazvana i koja je bila njena ideja za usvojeni dnevni red. Nakon toga se poslanicima i poslanicama obratio Miloš Đajić, zahvaljujući u ime civilnog sektora na mogućnosti prezentovanja predloženog dokumenta, kao i na prilici za saradnju. Mirko Popović je izložio osnovne principe dokumenta “Polazne osnove za uspostavljanje dijaloga između civilnog društva i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine”, kao i predložene mere. Govoreći o dokumentu istakao je da iza njega stojii 58 organizacija civilnog društva, kao i da se radi o inicijalnom dokumentu kojim želimo da pokrenemo dijalog. Zahvalio se na otvorenosti Odbora, koji je jedna od retkih institucija koja je odgovorila na našu inicijativu.

Prvi diskutant je bila poslanica Gordana Čomić koja je istakla da je dokument dobra polazna osnova, ali da je potrebno dodatno raditi na obrazloženjima. Pohvalila je želju za dijalogom i istakla da joj nije jasno šta znači nezavisno finansiranje i pitala da li i dalje važi princip da zagađivač plaća i da li predlažemo uvođenje novih poreza i taksi? U odgovoru je Mirko Popović naveo da pod nezavisnim smatra kontrolu trošenja sredstava Fonda, kao i da mi nismo u detalje razvijali rešenja već da je ovo polazna osnova za dijalog. Gđa Čomić je i dalje insistirala na reči nezavisnost, te postavila pitanje da li u stvari mi mislimo na kontrolu trošenja sredstava na šta su se predstavnici civilnog društva složili i zahvalili na pomoći u terminološkom poboljšanju predloga teksta.

Nakon toga je govorila Aleksandra Tomić, koja je istakla da MERZS nije nominalno naslednik Ministarstva životne sredine, već je to Ministarstvo rudarstva i prirodnih resursa. Govorila je o multisektorskom i integrisanom upravljanju životnom sredinom. Poslanik Srđan Šajin je posle duže vremena prisustvovao sednici Odbora. U svom izlaganju on je postavio pitanje reprezentativnost 58 organizacija koje su podnele Polazne osnove. On je ukazao na to da on uvek vidi predstavnice i predstavnike jednih istih organizacija na svim relevantnim skupovima, sednicama i sl., a takođe je dao preporuku da bi bilo lepo da se izvrši sistematizacija OCD po interesnim sferama za neki budući vid saradnje sa Odborom, a sa ciljem izbegavanja “prozivanja”, korupcije ili partizacije neke od OCD, već da se dokaže da su sve OCD ravnomerno uključene. Njegov predlog je bio da se formira Savet za životnu sredinu pri Vladi Srbije koji bi se bavio problemima koje smo izneli, kao i preko kog bi OCD obezbedile uticaj na donošenje odluka. Govorio je o zloupotrebama u bivšem Fondu i lošim procedurama. Predsednica Odbora mu je replicirala sa nekoliko činjenica, a to je pre svega da je u međuvremenu uspostavljena Zelena stolica i da Odbor ozbiljno radi na izgradnji poverenja i odnosa sa OCD.600x300
Nakon članova i članica Odbora, govorio je gospodin Zoran Ibrović, načelnik Odeljenja za harmonizaciju propisa u oblasti zaštite životne sredine u Ministarstvu energetike. Gdin Ibrović je podržao inicijativu civilnog društva i naglasio da je neophodno da se svi potencijali aktiviraju. Takođe je istakao da životna sredina ne poznaje granice i stranke. Objasnio je na koji je način ugašen Fond i za to prebacio odgovornost na Ministarstvo finanasija. Obradovao se delu teksta koji se odnosi na klimatske promene. U vezi tačke koja se tiče javnih politika, on se u potpunosti slaže i izneo je činjenicu da je 150 organizacija civilnog društva upoznato sa rešenjima u novim Zakonima. Napomenuo je da je Ministar naredila da se što pre organizuje sastanak sa OCD na kom bi se utvrdili modaliteti i metodologija saradnje. Prema rečima gdina Ibrovića, Ministarstvo će poštovati sve preporuke koje smo naveli.

Odbor je na kraju diskusije usvojio Zaključak da podržava saradnju i dijalog sa OCD, da on mora biti kontinuiran i trajan i usvojio Polazne osnove kao dokument kojim se ova saradnja unapređuje.

Nakon toga dr Olivera Zurovac Kuzman je prezentovala članovima Odbora aktivnosti podrške Misije OEBS u primeni Arhuske konvencije u proteklom periodu, koje su prevashodno bile usmerene na podršku sprovođenju zakonodavnog okvira koji reguliše oblast životne sredine, podršku jačanju bezbednosti životne sredine na zapadnom Balkanu i podršku pravu građana na dostupnost informacija. Predložila je bližu saradnju Misije OEBS i Narodne skupštine u narednom periodu, a kao prvi korak u tom smeru zakazan seminar sa poslanicima za 16. septembra u Sremskim Karlovcima.

Poslanica Gordana Čomić i poslanik Ivan Karić predložili su održavanje javnih slušanja. Gordana Čomić je predložila temu kontrole primene propisa u oblasti životne sredine i nadzora nad izvršenjem izrečenih kazni, koji je jednoglasno usvojen i održaće se u prvoj nedelji oktobra. Miloš Đajić je primetio da je za ovo javno slušanje potrebno pripremiti predloge protokola kojima bi se uredilo podnošenje izveštaja. Ivan Karić je predložio temu javnog slušanja “Nacionalni prioriteti međunarodne pomoći Republici Srbiji u periodu 2014.-2017.godine, sa projekcijama do 2020. godine”. Javno slušanje o ovom dokumentu, koji je prošao javnu raspravu, će se održati u prvoj nedelji novembra.

Zvanični izveštaj Odbora možete pogledati OVDE.