Na 14. sednici Odbora o Karpatskoj konvenciji

Na Sednici koja je održana 3. marta u Narodnoj skupštini, pod predsedavanjem predsednika Odbora dr Branislava Blažića, razgovaralo se o potvrđivanju Predloga zakona o održivom turizmu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata, koji je podnela Vlada Republike Srbije kao i o predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o održivom upravljanju šumama uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata.

Zbog nedostatka vremena, jer je istog dana u 10 sati svečano otvoreno prolećno zasedanje Narodne skupštine, o oba ova predloga ukratko je govorila Aleksandra Došlić, iz Ministarstva za poljoprivredu i životnu sredinu, koja je zadužena za Karpatsku konvenciju.

Za diskusiju se javio Dejan Zagorac, predsednik Eko centra, koji je Sednici prisustvovao kao predstavnik mreže organizacija civilnog društva Zelena stolica. On je prisutne upoznao sa aktivnostima nevladinih organizacija u primeni Karpatske strategije, istakavši da je civilni sektor od početka uključen u procese i događaje vezane za ovaj međunarodni ugovor. Zagorac je ispred nevladinog sektora podržao potvrđivanje protokola vezanih za Karpatsku konvenciju i dodao da njihovo usvajanje otvara mogućnost za bolju saradnju između zemalja potpisnica.

Usledilo je glasanje, na kome su svi prisutni podržali potvrđivanje protokola.
Sledeća tačka dnevnog reda bio je predlog poslanika Ivana Karića da se organizovanja javnog saslušanja na temu: Klimatske promene kao realnost u Srbiji i EU – izazovi, odgovori, mogućnosti. Poslanik Ivan Karić nije prisustvovao Sednici pa je predlog izneo predsednik odbora dr Branislav Blažić. Ovaj predlog, takođe je jednoglasno usvojen.
Pod tačkom razno nije bilo diskusije.