Rodna ravnopravnost i životna sredina

Želeći da promoviše nove Zakone i rešenja u njima mreža organizacija Zelena stolica organizovala je seminar za predstavnike i predstavnice lokalnih samouprava. Zbog toga je u Rumi 10. i 11. decembra organizovan seminar “Rodna ravnopravnost i životna sredina” za 17 predstavnica i prdestavnika lokalnih samourava. Predavačice na seminaru su bile Svetlana Stefanović i Mirjana Jovanović.

Rodna ravnopravnost

Zakon o rodnoj ravnopravnosti usvojen je u maju 2021. godine. On donosi nove obaveze za sve jedinice lokalnih samouprava. Između ostalog jedna od novina je da se prvi put zakonski povezuju obaveze lokalne samouprave u oblasti životne sredine i unapređenja položaja žena. Same učesnice i učesnici su upravo kao motivaciju za prisustvovanje seminaru naveli želju da vidie gde te dve oblasti imaju dodirnih tačaka. 

Svetlana je podsetila prisutne na osnovne termine rodne ravnopravnost rod i pol, ravnopravnost, urodnjavanje, jednake mogućnosti i jednake šanse. Zatim je prošla kroz 4 koraka urodnjavanja politika i odluka. Na kraju je prezentovala pravni okvir i rešenja u novom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti.

Važan deo njenog predavanja je predstavljala i Agenda održivog razvoja 2030. Pre svega prezentovani su ciljevi a zatim kako su oni urodnjeni. Prisutnima je bilo veoma zanimljivo da vide kako postoji jedan cilj za rodnu ravnopravnost a 5-6 za oblast životne sredine. Ali podciljevi ukazuju kako su komponente rodne ravnopravnosti uvedene u sve sektore o kojima Agenda 2030 govori.

Učesnice su imale i priliku da kroz jednu radionicu i same provežbaju urodnjavanje. oni su imali priliku da biraju posebne mrere kojima će u okviru svojih poslova urodnjavati oduke i politike na kojima rade.

Životna sredina

Drugog dana seminara bavili smo se oblasti životnesredine. Mirjana Jovanović je prvo govorila o stanju životne sredine, sadržaju poglavlja 27, ocenama Evropske komisije o Srbiji za Poglavlje 27, kao i o nadležnostima JLS u pojedinim oblastima. Više puta je pomenuto da ćemo ukoliko se poglavlje sledeće nedelje otvori (klaster 4) imati priliku da vidimo pregovaračku poziciju ali i obaveze koje iz nje slede.

Govorilo se dosta o horizontalnom zakonodavstvu. Iskusne inspektorke zaštite životne sredine su imale mnogo primera iz prakse. Prezentovani su i modeli učešća građana koje bi jedinice lokalne samouprave mogle da primene. Učesnice seminara su iznele da im je u brojnim situacijama, kada se donose odluke o životnoj sredini, potrebna podrška javnosti i učešće građana, ali da se često dešava da javnost nije zainteresovana da učestvuje u ovim procesima, naročito u manjim mestima.

Na kraju se razgovaralo o tome koje mere urodnjavanja bi u oblasti životne sredine mogle da se primene. Podsetili smo ih na politike jednakih mogućnosti koje podrazumevaju učešće, uključivanje interesa i na kraju primenu mera.

EKO – SISTEM program

EKO-SISTEM program podržava reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Nastao je u želji Mladih istraživača Srbije (MIS) da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u oblasti zaštite životne sredine. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i podsticanjem saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, njihova želja je da organizacijama civilnog društva daju dodatnu pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: “Podrška reformama u zaštiti životne sredine” koji sprovode MIS uz podršku Švedske. Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine. Zelena stolica je jedna od dvanaest mreža korisnica ovog programa.

Korisni linkovi

PRIRUČNIK ZA UČEŠĆE JAVNOSTI U PLANIRANJU, IZRADI I PRAĆENJU SPROVOĐENJA JAVNIH POLITIKA I PROPISA

Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog planiranja

Pravilnik o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata

Uredba o učešću javnosti u izradi planova u oblasti zastite zivotne sredine

Godišnji izveštaj o Srbiji Evropske komisije

Izveštaj o stanju životne sredine u Srbiji u 2020.

Izveštaj Koalicije 27

Vodič za JLS i društvene mreže