Okrugli sto – Zelena ekonomija i reciklaža

Organizacija Arhus centar Novi Sad je u petak, 28. novembra u prostorijama Kompanije Lafarž u Beočinu organizovala Okrugli sto sa temom ” Zelena ekonomija i reciklaža”. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, članovi i članice Odbora za zaštitu životne sredine u Skupštini Republike Srbije, članovi i članice Zelene poslaničke grupe u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, predstavnici/e lokalnih samouprava, kompacije Lafarž BFC, javnih komunalnih preduzeća, nevladinih organizacije i medija.
Dimitrije Knjeginjić, direktor Lafarža u Srbiji, govorivši o saradnji komapanije na čijem je čelu sa gradom Novim Sadom na poslovima tretmana otpada koji ova kompanija poslednjih nekloliko godina koristi za dobijanje energije, istakao je da ima prostora za unapređenje saradnje i ukazao na nih administrativnih prepreka sa kojima se suočavaju u radu. Kao najveću poteškoću izdvojio je nedostatak primarne selekcije otpada na mestima nastanka i prikupljanja gde vidi i najveći prostor za unapređenje.

02
Predsednik Odbora za zaštitu životne sredine u Skupštini RS Branislav Blažić uporedio je svoja iskustva iz prethodne posete Beočinu, pre desetak godina, i izrazio zadovoljstvo unapređenim stanjem životne sredine koje je sada zatekao.
Predrag Simić, rukovodilac grupe za upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom u Ministarstvu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine istakao je da neophodno povećati obim sakupljanja otpada dok je pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodan Puzović naglasio da je pitanje zaštite životne sredine jedno od najobimnijih poglavlja u procesu pregovora sa EU. On je istakao da je neophodno unaprediti mehanizam međusobnih pregovora lokalnih samouprava jer je po njegovom mišljenju loša komunikacija čest izvor problema.
Uvodničari na događaju bili su Darija Šajin, volonterka Arhus centra Novi Sad koja je govorila o značaju dijaloga zainteresovanih strana na temu zaštite životne sredine kao i razmene informacija u skladu sa Arhuskom konvencijom. Miloš Đajić iz Centra Modernih veština izložio je presek stanja u Republici Srbiji kada je u pitanju životna sredina i zelena ekonomija sa osvrtom na izveštaj o napretku RS u pregovorima sa EU.

03

Svetlana Marušić, savetnica za čistije proizvode – upravljanje komunalnim otpadom na teritoriji AP Vojvodine govorila je o sistemu integrisanih dozvola za upravljanje otpadom dok je Jelena Mićić, koordinatorka projekta ’’Zeleni dijalog’’, govorila o Zelenoj poslaničkoj grupi i Zelenoj stolici kao mehanizmima učešća predstavnika organizacija civilnog društva u donošenju odluka. Bojan Gavrić, rukovodilac u Regionalnoj deponiji ’’Srem- Mačva’’ govorio je o iskustvima izgradnje i puštanja u pogon ove regionalne deponije.

Tokom uvodnih izlaganja i diskusije otvorena su mnoga pitanja i izlistani mnogi problemi. Zaključeno je da je upravljanje otpadom u skladu sa zakonima i direktivama EU, krucijalno pitanje očuvanja i zaštite životne sredine, kao i jedno od najzahtevnijih oblasti u smislu usklađivanja sa standardima Evropske unije. Iz razloga pokretanja efikasne akcije, te uključivanja svih nadležnih institucija, privatnog i javnog sektora, nevladinih organizacija, a u cilju efikasne implementacije domaćeg zakonodavstva i evropskih direktiva učesnici skupa jedinstveno su doneli sledeće zaključke:

– Potrebno je što pre uspostaviti nezavisan sistem finansiranja zaštite životne sredine i to već sa budžetom za 2015. godinu;
– Veoma je važno pokrenuti dijalog, kao i široku javnu raspravu u cilju izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom u cilju lakše primene i njegovog sprovođenja na terenu;
– U kontinuitetu jačati kapacitete lokalnih administracija u pogledu primene ekološke regulative, u okviru čega pokrenuti dijalog i saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje radi zapošljavanja stručnih kadrova na lokalu
Predložiti i podržati u okviru sistema državne uprave formiranje jedinstvenog Ministarstva zaštite životne sredine koje će se posvetiti samo poslovima zaštite životne sredine.

04