“Poslovanje za održivost”

U utorak 21. maja WWF – Svetski fond za prirodu organizovao je panel diskusiju „Poslovanje za održivost“ Zašto kompanije treba da brinu o održivosti i kakvu dobrobit mogu imati od toga.

Kako u fondu navode, poslovanjemnogih kompanija direktno zavisi od prirodnih resursa kao što su drvo, voda, metali, fosilna goriva i drugi, a njihove aktivnosti mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Međutim, kompanije nisu samo deo problema. Naprotiv, svojim inovativnim načinom razmišljanja i snažnim uticajem, takođe imaju potencijal da budu deo rešenja. WWF – Svetski fond za prirodu sarađuje sa velikim korporacijama kroz razvijanje Partnerstva za zaštitu prirode, osmišljenog za poboljšanje održivosti određenog lanca snabdevanja, za smanjenje ekološkog otiska kompanije i pružanje podrške za promene i inovativna rešenja.

Panel diskusiji prisustvovali su predstavnici sledećih kompanija: IKEA (IKEA), Koka Kola Kompani (Coca-Cola Company), Deleze Grup (Delhaize Group) i Telenor (Telenor) koji su predstavili šta za njihovu kompaniju znači održivost i kako u svakodnevnom poslovanju primenjuju principe održivosti kao i koji su im dugoročni planovi na ovom polju. Učesnici su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima svih kompanija i da postavljaju pitanja.

Ivana Matijević u ime kompanije Telenor rekla je da je ova kompanije kupovinom i instalacijom nove, energetski efikasnije opreme na baznim stanicama u odnosu na 2010. godinu smanjila utrošak električne energije za 37%. Takođe ova kompanija je izgradila i jednu baznu stanicu koja koristi 40 do 50% električne energije koja se dobija iz obnovljivih izvora energije, sunca i vetra, i da im je cilj da ovaj projekat dalje razvijaju. Takođe Telenor kompanija se aktivno bavi i tretiranjem otpada koji generišu u redovnom procesu poslovanja te tako staru opremu, koja je zamenjena novom, uvode u proces tretmana otpada dok jedan deo otpada, koji u Srbiji nije moguće zbrinuti, izvoze u inostranstvo gde se on dalje prerađuje. Kao izazov, Ivana Matijević navodi čest nedostatak podzakonskih akata koji omogućavaju primenu donetih zakona u oblasti zaštite životne sredine kao i činjenicu da izgradnja infrastrukture neophodne za primenu zakona često potpuno izostaje te je stoga nemoguće postupati u skladu sa važećim zakonskim rešenjima što njima kao kompaniji znatno otežava poslovanje.

Relja Kosanović upoznao je učesnike o merama koje Deleze grup namerava da u budućnosti preduzme kako bi svoje poslovanje učinila još održivijim i tako postigla cilj koji je sebi postavila a to je da postane vodeća kompanija koja prodaje organske proizvode i koja je po tome prepoznatljiva. Takođe su istakli da je primetan trend porasta broja potrošača zainteresovanih za kupovinu organskih proizvoda. Između ostalog, predstavnici Deleze grupe najavili su da će u cilju smanjenja potrošnje električne energije u objektima Mini Maksi promeniti zamrzivače, osvetljenje zameniti LED tehnologijom i u buduće nastaviti da rade na postizanju još veće uštede energije.

2 600 x 300

Milica Stefanović upoznala je učesnike sa, kako je sama rekla, veoma ambicioznim planovima Koka Kola Kompanije kada je u pitanju očuvanje vode kao resursa. Naime, ova kompanija u proizvodnji bezalkoholnih pića kao glavnu sirovinu koristi vodu te se danas, iako znatno manje u odnosu na predhodne decenije, za proizvodnju 1 litra proizvoda upotrebi 2,6 litara vode. Voda koja ne čini sastav proizvoda zapravo je voda koja se koristi u procesu proivodnje i tih 1,6 litara ova kompanija „reciklira“ tj prečišćava u sopstvenom postrojenju za preradu otpadnih voda i vraća prirodi. Ovakva prečišćena voda konkretno u našoj zemlji odlazi u reku Dunav. Duška Dimović, direktorka programa za Srbiju Svetskog fonda za prirodu istakla je uspešnu saradnju sa ovom kompanijom na projektima zaštite životne sredine među kojima i projekat Zaštite vlažnih staništa.

Predstavnici IKEA Kompanije Goran Hajošević i Irena Doboš (Irena Dobosz) govorili su o primeni FSC (FSC – Forest Stewartship Council) standarda koji predviđa korišćenje drvnih sirovina iz održivog šumarstva. To podrazumeva da IKEA od svih svojih dobavljača zahteva da ispoštuju standard po kojem drvo koje isporučuju ne sme biti poreklom iz ugroženih područja, mora biti dobijeno legalnom i planskom sečom šuma, ne sme voditi poreklo iz genetski modifikovanih šuma i drugo. Takođe kada su u pitanju pločasti materijali IKEA nastoji da uvede standarde praćenja porekla recikliranih sirovina koje ulaze u sastav ovih materijala. Sa Svetskim fondom za prirodu IKEA radi na sertifikaciji šuma kako bi sistem primene FSC standarda bio što potpuniji.

Opšti utisak sa panel diskusije je da kompanije sa kojima smo razgovarali održiv način poslovanja doživljavaju kao sastavni deo svoje poslovne polike. Kako u  Svetskom fondu za prirodu kažu mnoge kompanije su shvatile da su prirodni resursi koje koriste ograničeni i počeli su da menjaju svoje poslovanje u skladu sa time. WWF sarađuje sa ovim kompanijama, jer veruje da se kroz saradnju mogu postići značajni rezultati, ali i pružiti dobar primer drugima.