Представљамо Привредну комору зелене Србије

Привредна комора зелене Србије (ПКЗС)  је добровољна, интересна, самостална и пословно-стручна организација свих привредних субјеката зелене привреде, основана ради остваривања циљева у области енергетике, заштите животе средине, зелене градње и одрживе пољопривреде. Зелена економија дефинитивно представља перспективу у процесу развоја наше земље а слободно се може рећи и извор новог запошљавања и остваривања конкурентности домаћих предузећа.

У свим областима којима ће се комора интензивно бавити и заступати интересе њених чланица, Србија има перспективу и потенцијал за нове инвестиције које ће генерисати привредни раст. Изменом законске регулативе која покрива рад привредних комора, омогућена је тржишна уткамица и у овој области коморе морају да се усаглашавају са новим трендовима на тржишту и понуде додату вредност чланицама како би могле да опстану и да се развијају. Када је коморски систем у питању, у земљама у којима се рад комора заснива на добровољном чланству, примат на тржишту су заузеле коморе које се фокусирају на одређене области привреде и које су уско специјализоване за рад са предузећима која припадају једној привредној грани или више комплементарних.

314871_camerazoom20130411124017055_fВизија Привредне коморе зелене Србије је перманентни развој зелене економије, постизање високог нивоа конкурентности предузећа која се баве пословима из области енергетике, зелене градње, одрживе пољопривреде и заштите животне средине. ПКЗС ће бити партнер извршној власти у Републици Србији у реализацији пројеката који за циљ имају поспешивање рада предузећа која се баве зеленом економијом и кроз своје активности ће утицати да амбијент за њихово пословање буде квалитетнији али да омогући инвестиције у овај сектор, како домаће тако и стране.

Посебан акценат, ПКЗС ће ставити на едукацију привредника и сарадњу са научним и високообразовним институцијама како би се позитивно утицало на ниво иновација и нових знања која су везана за сектор зелене економије.

Деловање ПКЗС це бити усмерено на повећање продуктивности домаћих предузећа, проналажењу нових тржишта и пословних партнера из иностранства.

ПКЗС је одржала своју прву радну скупштину у Дому Народне Скупштине Републике Србије где су донете одлуке које се тичу даљег оперативног рада коморе, основано је седам ресорних одбора и регионални одбори које це водити угледни привредници из целе Србије.

На скупстини ПКЗС је од стране председника, Г-дина Саше Михајловића, презентован план рада коморе до краја 2013. и за 2014. годину а који подразумева континуиран рад на придобијању нових чланова и рад на обезбеђивању повољног амбијента за пословање чланица коморе али и свих предузећа у Републици Србији.