Правилник

Имајући у виду да механизам Зелене столице представља преко 50 невладиних организација, овим Правилником дефинисани су основни принципи рада механизма, права и обавезе чланица мреже, а укратко jе представљен и начин функционисања самог Одбора.

Шта учешће у овој мрежи омогућава представницима цивилног друштва?

Учешћем на седницама и осталим активностим Одбора  представници цивилног сектора, активни у области животне средине, у могућности су да директно допринесу унапређењу стања у овом сектору како кроз (секторске) експертизе својих организација тако и указивањем на специфичне проблеме са локалног нивоа имајући у виду да организације окупљене око Зелене столице долазе из целе Србије.

Како механизам практично функционише?

Имајући у виду велики број организација окупљених у Мрежи, а у циљу што једноставнијег начина комуникације у договору са Одбором формиран је координациони тим за директну комуникацију са секрертаром/ком Одбора. Координациони тим чине три организације: Млади истраживачи Србије, Центар модерних вештина и Београдски фоnд за политичку изузетност.

Како се заказуjу седнице и утврђује дневни ред Одбора?

Седницу Одбора сазива председник/ца и на њоj учествују чланови и/или заменици чланова. У зависности од дневног реда седнице који предлаже председник/ца, а усвајају га чланови на почетку, седници присуствују и представници релевантних институција који представљају стање у поjединоj области о коjоj се касниjе дискутуjе. Надлежно министарство је у обавези да Одбору подноси квартални извештај о свом раду, као и да представи предлоге нових или измене и допуне постојећих закона из своје надлежности. Седницама такође присуствују и представници Зелене столице који имају могућност да дају свој допринос расправи. У складу са процедурама рада скупштинских одбора, гости на седници, укључујући и предствнике Зелене столице, добијају реч након народних посланика. Чланови Одбора и/или њихови заменици једини могу да гласају о одлукама које су на дневном реду седнице.

Како се делегирају представници Зелене столице за учешће на седници Одбора?

Након сазивања седнице, секретар/ка Одбора упућује позив и релевантна документа координационом тиму, који затим прослеђује позив на мрежу и у складу са дефинисаним критеријумима и доступношћу представника организација делегира представнике на седницу или планирану активност Одбора. Често се међутим дешава да се седнице Одбора заказују у веома кратком временском року, што представља додатан изазов у потврди учешћа представника Зелене столице. Верујемо да би са унапређењем календара активности рада Народне скупштине учешће и допринос организација окупљених у овом механизму био значајнији и квалитетнији.

Колико представника организација цивилног друштва може присуствовати седници?

У циљу што ефикаснијег рада, седници Одбора присуствује до три представника, чланова Зелене столице. Присуство већег броја представника цивилног друштва, могуће је на јавним слушањима и/или тематским округлим столовима које Одбор организује. Осим присуства на самој седници, сви заитересовани представници могу пратити директни пренос на сајту Народне скупштине али и погледати снимке претходних седница у архиви.

Избор представника мреже на седницама Одбора

По добијању позива за седницу, Координациони тим прослеђује позив са дневним редом свим организацијама чланицама. Заинтересовани представници организација чланица обавештавају координациони тим о својој намери да учествују на седници у оквиру рока наведеног у позиву. Координациони тим оцењује пристигле пријаве и прави избор од 3 представника мреже на седници на основу дефинисаних критеријума:

  • да су у пријавном формулару навели област која је на дневном реду као једну од тематских области којима се организација бави (у складу са темом седнице) и да је то поткрепљено искуством наведеним у формулару
  • да су претходно имали одговоран однос према учешћу на седницама, долазили када су изабрани или на време најавили изостанак
  • да поштујемо принцип да организације ван Београда буду укључене, уколико је могуће и да дамо прилику колегама који до сада нису учестовали на седницама
  • редослед пријаве

Која су очекивања од представника Зелене столице на седници и које су обавезе након исте?

Представници Зелене столице имају могућност да током седнице учествују у дебати, дају коментаре на теме које су на дневном реду, као и предлоге унапређења законских и подзаконских решења представљених на седници. Основна идеја и намера рада кроз овај механизам је да се народним посланицима, члановима Одбора, пружи стручна експертиза, дâ увид цивилног сектора, као и са локала.

Представници организација које су присуствовале састанку достављају координационом тиму извештај са седнице који се затим прослеђује свим чланицама мреже и објављује на сајту.

Осим учешћа на састанцима Одбора, које су још активности чланица Мреже?

Учешћем у раду овог механизма, чланице се срећу једном до два пута годишње како би додатно унапредиле унутрашње механизме функционисања, али и размениле све релеванте информације у вези са својим радом. Такође, мрежа се састаје како би договорила заједнички наступ и/или дала заједничке предлоге на унапређење законских решења, као што је био случај у фебруару 2016, када су након састанка и разговора са стручњацима организације окупљене око Зелене столице послале Одбору предлоге измена и допуна закона из области заштите животне средине који су били у процедури Народне скупштине. Ови коментари су разматрани и од стране надлежног Министарства, и о њима је разговарано на седници Одбора на ком је Министарство представљало предлоге измене и допуне закона.

За потребе чланица мреже могу се организовати и додатни састанци и обуке, а у складу са могућностима и средствима. Сам механизам нема сталну подршку за свој рад, док је рад Координациониог тима на волонтерском принципу. Нажалост и поред чињенице да је механизам веома често од стране представника међународне заједнице и донатора оцењен као једини функционалан механизам сарадње цивилног друштва и Народне скупштине, институционална подршка, и поред озбиљног ангажовања Координационог тима да је обезбеди, jош увек изостаje.

На који начин организација може да постане чланица ове мреже?

Мрежа је отворена за пријем нових чланица које испуњавају критеријум препознатог и ангажованог рада у области животне средине. Заинтересоване организације попуњавају онлине формулар , који координациони тим оцењује са аспекта испуњености критеријума о ангажовању и стручности у области животне средине и потом обавештава кандидате о пријему у чланство. Учешће у мрежи је добровољно и бесплатно, организација у било ком тренутку може донети одлуку о престанку чланства.

Разлози за искључење организације из чланства мреже

Координациони тим задржава право да организацију искључи из чланства уколико чланица ради противно принципима механизма Зелене столице, и/или нарушава њен кредибилитет, и/или доведе на било који начин у питање сарадњу цивилног сектора са Одбором. Иако је чланство у мрежи добровољно и бесплатно и организацијама омогућава директно учешће у раду Народне скупштине односно Одбора, оно са собом носи и одговорност деловања у представљању цивилног сектора у оквиру самог механизма. О искључењу и разлозима ће бити обавештене остале чланице мреже, као и Одбор за заштиту животне средине у Народној скупштини .

Организација чланица у било ком тренутку може донети одлуку о престанку чланства. Потребно је да о томе обавести Координациони тим.