СКГО И ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Стална конференција градова и општина (СКГО) и Зелена столица (мрежа невладиних организација које се баве питањем заштите животне средине, а чијим радом координирају Београдски фонд за политичку изузетност – БФПЕ, Центар модерних вештина и Млади истраживачи Србије), потписали су 21. октобра 2021. године Споразум о сарадњи. Споразум је потписан са циљем подизања капацитета локалне самоуправе у Србији и постизање веће усаглашености локалних политика и праксе у области заштите животне средине.

Сврха Споразума је ближе дефинисање сарадње потписница у циљу пружања подршке успостављању механизама за учешће грађанки и грађана у процесима одлучивања у области животне средине у јединицама локалне самоуправе.

Република Србија је ратификовала Конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција) и усвојила преговарачку позицију за Поглавље 27 која препознаје локалне зелене савете као консултативни и саветодавни механизам између локалне самоуправе и заинтересоване јавности.

Имајући у виду да јединице локалне самоуправе имају законом јасно дефинисане надлежности у области заштите животне средине, као и да је овај вид власти најближи грађанима, споразумне стране сматрају да грађани имају право да учествују у доношењу и спровођењу јавних политика и мера у области заштите животне средине, пре свега на локалном нивоу, и да учешће јавности повећава квалитет спровођења усвојених одлука, доприноси подизању свести очувања природних вредности и ресурса и заштити животне средине и даје могућност грађанима да изразе своја гледишта, а органима јавне власти прилику да их узму у обзир.

Стране у Споразуму ће радити на унапређењу заштите животне средине у Републици Србији и то кроз:

  • Промоцију и успостављање механизама за учешће грађана у области заштите животне средине по моделу „Зелена столица“ и „Зелени савети“ у јединицама локалне самоуправе и подршци примени основних начела Архуске конвенције;
  • Комуникацију о успостављању механизама за учешће грађана у области животне средине са Владом Републике Србије и другим релевантним министарствима, институцијама и установама;
  • Координацију ставова и предлога о питањима успостављања механизама за учешће грађана у националним форумима и телима, као и у јавним расправама о нацртима закона и другим прописима и правним актима;
  • Организацију скупова о темама које су у вези са успостављањем механизама за учешће грађана;
  • Организацији тренинга и семинара за представнике локалних самоуправа, чланова зелених савета и зелених столица, еколошких и других удружења;
  • Организацији јавних кампања и промотивних активности у циљу промоције већег учешћа јавности у доношењу одлука на локалном нивоу;
  • Остваривању сарадње са релевантним међународним институцијама и организацијама ради унапређења учешћа јавности у питања заштите животне средине у локалним заједницама.