Зашто је важно имати добар Закон о јавном информисању и медијима

Предлог закона о јавном информисању и медијима требало би да се током маја месеца нађе у скупштинској процедури. С обзиром да сматрамо да је област заштите животне средине посебно осетљива на основне постулате информисања као што су истинитост, благовременост, веродостојност и потпуност информације као што се каже у Члану 2. Нацрта закона о јавном информисању и медијима стављамо вам на увид поменути нацрт. Медији су ти који широј јавности омогућавају да се упозна са процесима који се одвијају у свим областима нашег друштва и они су спона између догађаја/процеса и јавности.

Издвајамо неколико уводних чланова који илуструју важност о којој говоримо:

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Јавно информисање и медији 

Члан 1.

Јавно информисање остварује се путем медија.

Циљ законског регулисања 

Члан 2.

Правила о јавном информисању обезбеђују и штите изношење, примање и размену информација, ставова и мишљења путем медија у циљу унапређивања вредности демократског друштва, спречавања сукоба и очувања мира, истинитог, благовременог, веродостојног и потпуног информисања и омогућавања слободног развоја личности.

II НАЧЕЛА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

Информисање о стварима од интереса за јавност

Члан 5.

(1)Медији објављују информације, ставовe и мишљења о појавама, догађајима и личностима о којима јавност има оправдани интерес да зна, без обзира на начин прибављања информација, у складу са одредбама овог закона.

(2) Свако има право да буде обавештен о стварима  од интереса за јавност.

 

Уколико узмемо у обзир и Архуску конвенцију чији је Република Србија потписник долазимо до праве димензије важности постојања ваљаног закона о информисању и медијима.

Нацрт закона о јавном информисању и медијима можете преузети овде.