Извештај са 26. седнице Одбора за заштиту животне средине

У уторак, 23. jула 2013. одржана jе 26. седница Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србиjе. Седница jе представаља наставак претходне седнице, а главна тачка дневног реда била jе информисање Одбора о предузетим активностима, које су препоручене Закључком Одбора, донетим на седници одржаној 28. јуна 2013. године, у вези са подизањем пепела на јаловишту ТЕ „Никола Тесла“ у Обреновцу. Седници су осим представника надлежног министарства, Агенциje за животну средину, ТЕ „Никола Тесла“ (ТЕНТ) присуствовали и председник градске општине Обреновац као и представници ТЕ-КО Костолац, Рударског басена Колубара, Рудника бакра Бор и ХИП Петрохемиjе, као и представници цивилног друштва кроз успостављени механизам „зелене столице“.

Иако су након акцидента коjи се догодио 24. jуна када jе због jаког ветра и дошло до развеjавања пепела са ТЕНТ-ове депониjе, а концентрациjе суспендованих честица биле су вишеструко изнад дозвољених граница предузете одређене мере за санациjу депониjе пепела, исти акцидент се поновио 16. jула ове године. Преставници ТЕНТ-а су нагласили да су након првог акцидента предузете мере у санациjи депоније и истовремено нагласили да би jедно од решења овог проблема могло да буде уместо депоновања коришћење пепела у изградњи путне инфраструктуре у Србиjи, односно као грађевинског материjала. Такође, нагласили су да jе депониjа достигла своj максимум попуњености и да се на њу више неће депоновати пепео, као и да се постоjећи пепео редовно залива и да jе између два акцидента обављено шест редовних и ванредних инспекциjских прегледа. Тренутно се врши насипање земље на депониjи коjе би требало да буде завршено до 5. августа, а коjе би спречило будућа могућа аеро загађења.

Г. Горан Триван, секретар Градског секретариjата за заштиту живтне средине поставио jе питање одговорности надлежних jер се после само 10 дана од одржане седнице скупштинског Одбора за заштиту животне средине, када jе разговарано о првом акциденту и акциjама коjе у санациjи треба предузети, десио исти проблем. Констатовао jе да jе много више уложено у одсумпоравање, али да jе проблем пепела много озбиљниjи jер осим могућности аеро загађења поставља се и питање оцедних вода са депоније које вероватно одлазе директно у Саву. Разумљиво jе да оваj проблем ниjе лако решити због недостатка новца, али сâмо насипање земље не може бити решење, jер се поставља и питање одакле се довози земља (и да ли се на том месту ствара еколошки проблем) као и колико ће дуго такво решење траjати имаjући у виду да насипање 20cm земље представља кратокорочно решење. Уместо тога, предлажио jе да се депониjа или биолошки или хемиjски рекултивише. Нагласио jе да jе и поред свега, у последњих 20 година ипак направљен велики помак у заштити живтне средине, али и скренуо пажњу на системску грешку односно чињеницу да одлуке при санациjи еколошких проблема доноси менаџмент команиjа без учешћа стручњака.

Гђа Гордана Чомић, чланица Одбора за заштиту животне средине поставила jе питање одговорности у случаjу еколошког акцидента уколико нема протокола за његово решавање.

Г. Деjан Новаковић, државни секретар Министарства енергетике, развоjа и животне средине нагласо jе да jе Министарство препознало кривце за оваj акцидент у складу са законом, као и да на жалост не постоjе установљени протоколи али да постоjе процедуре коjе оваj пут нису поштоване. Наjавио jе такође да ће приликом наjављене измене закона о управљању отпадом, разматрати и пепео као грађевински материjал.

Гђа Олга Шиповац, секретарка Секретаријата за заштиту животне средине града Панчева навела jе пример ове локалне самоуправе коjа jе оформила тим свих релевантних учесника коjи се баве живнотном средином и као jедан од резултата установљена је процедура у ситуациjама повећаног аерозагађења.

Г. Мирко Поповић, координатор програма Београдске отворене школе навео jе да се стиче утисак да се питањем животне средине бавимо само због састанка скупштинског Одбора, као и нагласио да принцип загађивач плаћа не може да се сматра за „кажњавање компаниjа”, већ да оне плаћању накнаду за наношење штете животноj средини. Такође, поставио jе и питање ангажовања Сектора за ванредне ситуациjе у еколошким акцидентима.

Гђа Александра Томић, чланица Одбора за заштиту животне средине, предложила jе да се jедна од наредних седница Одбора организуjе у Панчеву како би се оваj добар пример праксе могао применити и у другим општинама – еколошким жариштима, као и да се на следећу седницу позове г. Предраг Марић, Начелник Сектора за ванредне ситуациjе МУП-а.

Закљчци са седнице Одбора:

– Одбор ће се заложити да седнице са темом еколошких жаришта буду пракса (минимум jедном у шест месеци)

– Констатовано jе да све присутне институциjе корекнто раде своj посао и да о томе уредно обавештаваjу Одбор

– Одбор ће наставити да прати закључе и препоруке инспекциjе

– Одбор ће иницирати представљање добрих примера из локалних самоуправа, нарочито оних коjе су успоставиле добре механизме

– На наредну седницу Одбора биће позвани и предствници Сектора за ванредне ситуациjе

– На наредноj седници у септембру, ситуациjа у Обреновцу ће бити jедна од тачака дневног реда како би се показао континуитет у обради овог питања

 

Извештај саставили Валентина Ђурета и Мирко Поповић који су у име НВО сектора присуствовали седници.

Извештај Одбора за заштиту животне средине можете преузети ОВДЕ.